497 nen 30 dagen na de toezending de ondertekende overeenkomst aan de Grondkamer te doen toe komen. Partijen kunnen de tus sen hen overeengekomen pacht prijs invullen en eventueel bij zondere bepalingen toevoegen. Op die pachtprijs en bijzondere bepalingen zijn echter de bepa lingen van het Pachtbesluit wel van toepassing. De Grondkamer heeft dus daarop zijn goedkeu ring te verlenen. Is de ondertekende pachtover eenkomst niet tijdig in het bezit van de Grondkamer, dan maakt de Grondkamer een akte in drie voud op, gelijkluidend aan het aan partijen toegezonden con cept en bepaalt daarin de pacht prijs. De Grondkamer onderte kent de akte en zendt bij aange tekend schrijven aan ieder der partijen een exemplaar. Evenbe- doelde akte heeft dezelfde kracht als een tussen partijen gesloten, door de Grondkamer goedgekeurde pachtovereen komst. Tegen het opmaken en ondertekenen door de Grondka mer kan binnen 30 dagen na de dagtekening van evenbedoeld aangetekend schrijven in beroep worden gegaan bij de Centrale Grondkamer, die evenwel in de akte alleen de pachtprijs en de bijzondere bepalingen kan wijzi gen. Aan hetgeen de Plaatselijke Commissie heeft bepaald en bij het plan van toedeling is komen vast te staan, kan ook de Cen trale Grondkamer niet tornen. Blijft een pachtverhouding ge handhaafd, doch dient de over eenkomst tengevolge van de ruilverkaveling te worden ge wijzigd of door een nieuwe te worden vervangen, dan moeten partijen binnen 30 dagen, nadat het plan van toedeling is komen vast te staan een desbetreffende overeenkomst ter goedkeuring bij de Grondkamer indienen. De nieuwe overeenkomst eindigt op hetzelfde ogenblik als waarop de overeenkomst, die in de plaats treedt, zou geëindigd zijn. Wordt geen wijzigingsovereen komst of nieuwe overeenkomst opgemaakt, dan zorgt de Grondkamer zelve voor de op making op verzoek van de meest gerede partij. Alle pachtovereenkomsten, welke binnen het kader van een ruilverkaveling tot stand komen, treden van rechtswege in wer king op het tijdstip waarop de akte van toedeling (zie hierna onder XIII) in de openbare re gisters wordt overgeschreven. Op hetzelfde tijdstip eindigen de „oude" pachtovereenkom sten. XI. De rechten van huurders hypotheekhouders, beslagleg gers enz. De op de onder een ruilver kaveling begrepen onroerende goederen drukkende zakelijke

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1955 | | pagina 41