door de griffier van de Pacht- kamer, respectievelijk door de secretaris van de Grondkamer gewaarmerkt afschrift van het verzoekschrift, waarbij de be slissing van de Pachtkamer of van de Grondkamer is ingeroe pen. Wordt hieraan geen gevolg gegeven, dan is de Plaatselijke Commissie bevoegd met het be staan der pachtovereenkomst geen rekening te houden. Komt de Plaatselijke Com missie tot de bevinding, dat de ter registratie ingezonden pacht overeenkomst niet door de Grondkamer is goedgekeurd, dan draagt zij partijen bij aan getekend schrijven op alsnog voor de goedkeuring zorg te dragen en binnen 30 dagen na de dagtekening van dat schrij ven een door de secretaris van de Grondkamer gewaarmerkt afschrift van het verzoekschrift in te zenden. Wordt hieraan geen gevolg gegeven dan kan de Plaatselijke Commissie met het bestaan der pachtovereenkomst eveneens geen rekening houden. Bij het verlenen in pacht van waarde in kavels dienen de be staande pachtverhoudingen zo veel mogelijk gehandhaafd te blijven. Wanneer het belang der ruilverkaveling zulks dringend vordert, kan echter de Plaatse lijke Commissie, na goedkeuring door de Centrale Cultuurtechni sche Commissie, een bestaande pachtverhouding opheffen en een nieuwe pachtverhouding vestigen d.w.z. aan een verpach ter een nieuwe pachter uit de bij het blok begrepen pachters toewijzen. De Plaatselijke Com missie kan dus ingrijpen in be staande pachtverhoudingen, het geen zeker voor een jurist een moeilijk te verteren materie is, doch waarin men kan berusten, omdat hierbij het algemeen be lang, de sanering van het ge bruik van landbouwgronden, op de voorgrond staat en in deze met gevoeligheden van juridi sche of andere aard geen reke ning kan en mag worden ge houden. De Plaatselijke Commissie be paalt tot welk tijdstip de uit een nieuw gevestigde pachtverhou ding voortvloeiende pachtover eenkomst zal gelden en of deze overeenkomst, indien zij voor kortere dan de wettelijke duur zal gelden, voor verlenging vat baar zal zijn. De Plaatselijke Commissie gaat hier dus niet al leen op de stoel zitten van par tijen, doch bovendien nog op die van de Grondkamer. Voor de Grondkamer blijft in deze niet veel meer te doen dan het concipiëren van de pachtover eenkomsten overeenkomstig het geen door de Plaatselijke Com missie is bepaald en bij het plan van toedeling is komen vast te staan. De Grondkamer zendt de ontwerpen aan de partijen en stelt deze in de gelegenheid bin-

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1955 | | pagina 40