TH. P. H. KUTTEN IN MEMORIAM IN LEVEN LID VAN HET BESTUUR VAN DE CENTRALE BANK Wie had zich kunnen inden ken, dat het bestuurslid wijlen de Heer Th. Rutten 7 October j.1. de laatste bestuursvergade ring meemaakte. Geen der aan wezige bestuurs- en directiele den en noch minder hijzelf. Opgewekt als altijd kwam hij ter vergadering. Gedegen als im mer nam hij deel aan de beraad slagingen en niemand dacht er aan, dat dit zijn laatste vergade ring zou zijn geweest. En toch de Heer van le ven en dood heeft het zo gewild en aan dit leven van zijn dienaar, dat zo nauw verbonden was met de boerenleenbank Horst en met de Centrale Bank te Eindhoven, een einde gemaakt. Ruim 40 jaren heeft wijlen de Heer Rutten achtereenvolgens in de Raad van Toezicht en in het Bestuur van de Centrale Bank zitting gehad. In het jaar 1914 deed hij daarin zijn intre de. Met onverflauwde belang stelling heeft hij al die jaren on der telkens veranderde omstan digheden de belangen van de Centrale Bank en van de boeren leenbankorganisatie gediend. Wij behoeven slechts te denken aan de twee wereldoorlogen, de crisisperiode in de dertiger jaren en de moeilijke na-oorlogse pe riode om enigszins te beseffen wat zijn werkzaamheid in de beheerscolleges van de Centrale Bank betekend heeft. Grote dank zijn wij hem dan ook verschuldigd voor zijn toe wijding jegens de organisatie in 't algemeen en de Centrale Bank in 't bijzonder. Met zijn zwaar getroffen we duwe verenigen wij ons in ge bed voor zijn zielerust. Hij ruste in vrede.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1955 | | pagina 3