495 ook een pachter binnen 30 da gen na het besluit tot ruilverka veling tegen de toewijzing aan een openbaar lichaam beroep kan instellen bij de Kroon. Op de algemene regel, dat een pachter recht heeft op grond be staan de navolgende uitzonde ringen: a. Wanneer de waarde van een pachtgoed zo gering is, dat toepassing van de algemene regel zou leiden tot een niet goed te exploiteren kavel en heeft de betrokken pachter bovendien geen redelijk be lang bij het verkrijgen van zulk een kavel, dan kan de Plaatselijke Commissie, na goedkeuring van de Centrale Cultuurtechnische Commis sie, bepalen, dat een vergoe ding in geld wordt gegeven; b. Op verzoek van een pachter kan aan deze door de Plaat selijke Commissie, eveneens na goedkeuring van de Cen trale Cultuurtechnische Commissie, vergoeding in geld worden gegeven. Een pachter heeft geen recht op vergoeding, wanneer een ge deelte van zijn pachtobject be nodigd is voor openbare wegen en waterlopen. Dit is vanzelf sprekend. Ook de eigenaar krijgt daarvoor geen vergoeding. Het enige wat in dit geval zal kun nen geschieden is een verlaging van de pachtprijs bij een ver minderde opbrengstmogelijk heid, doch deze mogelijkheid zal zich bij een ruilverkaveling wel niet dikwijls voordoen. Een pachter kan zijn recht op het in pacht verkrijgen van een waarde in kavels slechts geldend maken, indien de pachtovereen komst aan de Plaatselijke Com missie ter registratie is ingezon den binnen dertig dagen na een door de Plaatselijke Commissie te bepalen tijdstip, welk tijdstip in tenminste twee nieuwsbladen wordt bekend gemaakt, of in dien de pachtovereenkomst na dat tijdstip is aangegaan, binnen dertig dagen na het aangaan van de overeenkomst. Aan de andere partij wordt bij aangetekend schrijven bericht gezonden van de inzending ter registratie, ten einde deze in de gelegenheid te stellen zijn bezwaren tegen de registratie bekend te maken, en wel binnen 14 dagen na de dag tekening van evenbedoeld aan getekend schrijven. Worden bezwaren kenbaar gemaakt, dan stelt de Plaatselijke Commissie bij aangetekend schrijven partijen van die bezwa ren in kennis, onder medede ling, dat binnen 30 dagen na de dagtekening van laatstbedoeld aangetekend schrijven bij de Plaatselijke Commissie dient te worden ingezonden hetzij een door partijen ondertekende akte, waaruit blijkt, dat overeenstem ming is verkregen, hetzij een

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1955 | | pagina 39