494 indien de eigenaar geen aan spraak maakt op de hem toeko mende vergoeding. Zou de eige naar wel deze vergoeding op eisen, dan is met hem afgere kend en zal voor de berekening van de aanspraken van de an dere eigenaren evenbedoeld in mindering brengen niet plaats hebben. Laten we dit trachten te verduidelijken met een voor beeld. Stel dat de totale waar de van het blok 100.000, beloopt, dat er tien eigenaren bij betrokken zijn en dat de waarde van ieders inbreng 10.000, bedraagt. Kiest de eigenaar, wiens goed aan een openbaar lichaam is toegewezen, niet de vergoeding, dan valt deze zoals gezegd wel in de ruilverkave- lingskas, doch hij blijft medede len. De te verdelen waarde is dan 90.000,en ieder krijgt 1/10 X 90.000,of 9.000, Wordt de vergoeding wel ge kozen, dan is met de betrokken eigenaar afgerekend. Tussen de negen overblijvenden wordt dan verdeeld op basis van 1/10 X 100.000,Ieder van de ne gen overblijvenden krijgt dan een waarde in kavels groot 10.000, X. De rechten van de pachters. Iedere pachter van tot het blok behorende onroerende goe deren heeft recht op het in pacht verkrijgen van een waar de in kavels naar dezelfde maat staven als voor de toedeling in eigendom zijn vastgesteld. De algemene regel is dus, dat een pachter recht heeft op grond en wel bij voorkeur of geheel of gedeeltelijk dezelfde pacht grond als hij vroeger in pacht had. Deze algemene regel geldt ook wanneer het pachtobject ge heel of gedeeltelijk aan een openbaar lichaam wordt toege wezen. Is dit het geval en zou het aan een openbaar lichaam toegewezene gelegen zijn in een goedgekeurd bestemmingsplan, dan kan de pachter kiezen tus sen grond en een schadevergoe ding in geld. Ook hier een voor beeld ter verduidelijking. Stel dat er tien pachters zijn en, dat de waarde van ieder der tien pachtobjecten 10.000,be draagt en dat het pachtobject van A. wordt toegewezen aan een openbaar lichaam, met recht op schadevergoeding in geld. Wenst A. geen schadevergoe ding in geld, dan bedraagt ieders gerechtigdheid in het blok 1/10 X 100.000 minus 10.000) of 9.000,De toedeling aan A. gaat dus in dit geval ten kos te van de andere pachters. Zou A. wel de vergoeding kiezen, dan is met hem afgerekend en krijgen de negen andere pachters ieder aan waarde in kavels 1/10 X 100.000,of 10.000, In dit verband zij er nog op ge wezen, dat evenals een eigenaar

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1955 | | pagina 38