Uectit w1\!et RUILVERKA VELING (vervolg) IX. De ter beschikkingstelling van grond benodigd voor open bare wegen en waterlopen en voor de toewijzing aan openbare lichamen. Bij een slechte verkaveling is het aanleggen van een doelmatig net van waterlossingen en we gen praktisch onmogelijk. Een slechte verkavelingstoestand heeft dan ook meestal een slecht ontwateringsstelsel en een slecht wegennet ten gevolge. Het is der halve vanzelfsprekend, dat een ruilverkaveling veelal gepaard gaat met het aanleggen van een goed net van wegen en water lopen en met het aanbrengen van een goede waterbeheersing. De Plaatselijke Commissie neemt onmiddellijk nadat het besluit tot ruilverkaveling is genomen de aanleg of verbetering van we gen en waterlopen ter hand. Het plan moet zo worden opgezet, dat elke kavel kan uitwegen op een openbare weg of, bij zgn. vaarpolders, op een openbare waterweg, terwijl er bovendien een behoorlijke gelegenheid tot afwatering moet worden ge schapen. De grond benodigd voor de openbare wegen en waterlopen wordt aan het blok onttrokken en door Gedeputeerde Staten in eigendom, beheer en onderhoud toegewezen aan de daarvoor in aanmerking komende publiek rechtelijke lichamen zoals ge meenten, waterschappen enz. Dit is geheel in overeenstem ming met de ten aanzien van de reeds aanwezige wegen en wa terlopen veelal bestaande toe stand. Bovendien is dit de meest juiste handelwijze. Immers het onderhoud van wegen en water lopen behoort niet te berusten bij de aangrenzende eigenaren. Deze zijn daartoe niet voldoen de in staat met als gevolg, dat van het onderhoud maar weinig terecht zou komen. Een publiek rechtelijk lichaam kan dit onder houd veel beter verrichten. Bo vendien zijn het niet uitsluitend de aangrenzende eigenaren, die belang hebben bij openbare we gen of waterlopen. Openbare wegen of waterlopen dienen ook in het belang van anderen in de streek b.v. van neringdoenden. Reeds vóór de ruilverkaveling

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1955 | | pagina 35