486 C. tuinbouwproducten totaal groenten waarvan verse groenten fruit waarvan vers fruit bloembollen, enz. bloemkwekerijproducten boomkwekerijproducten tuinbouwzaden Handelsverkeer Nederland- W. Duitsland Ongetwijfeld is West Duits land voor onze land- en tuin bouw het belangrijkste (buiten landse) afzetgebied. Wat onze totale uitvoer betreft stond dit land in 1954 trouwens op de eerste plaats en het kwam, wat de totale Nederlandse invoer betreft, vlak achter België Luxemburg. Aan de grote wederzijdse eco nomische betekenis tussen Ne derland en West Duitsland werd bijzondere aandacht geschonken op de jubileum-bijeenkomst ter gelegenheid van het 50-jarig be staan van de Nederlandse Ka mer van Koophandel voor Duitsland. Onze Minister van Economi sche Zaken, Prof. Zijlstra, wees erop dat bij alle tevredenheid over de toename van het lande lijk verkeer toch nog verschil lende wensen van Nederlandse zijde bestonden. In dit verband duidde hij op de hoge Duitse 583,1 millioen 2314 "3»5 164,1 34.o 24.2 12.3 invoerrechten op vele (vaak agrarische) producten en op de onzekerheid omtrent de handha ving van het bestaande niveau van het handelsverkeer, in het bijzonder wat de handel in land en tuinbouwproducten betrof. Wij weten wel waar we van daag aan toe zijn, maar wij we ten niet wat de dag van morgen zal brengen, aldus Minister Zijl stra. Gelukkig staat de Duitse Minister van Economische Za ken, Prof. Erhard, op de bres voor een grote mate van vrij heid in het internationale han delsverkeer en zo zei Prof. Zijlstra de Nederlandse land en tuinbouw constateert dit met vreugde en met verwachting voor de toekomst. Ook de Voor zitter van de Kamer van Koop handel, Prof. Gelissen, wees er op dat West Duitsland de agra rische invoer zou moeten verge makkelijken. Eenzelfde uitspraak troffen we aan in een raport, dat de Or ganisatie van Europese Econo mische Samenwerking enige da- 201,4 71.0

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1955 | | pagina 30