485 Ondanks de toename van de uitvoerwaarde zowel voor ak kerbouw- als voor veehouderij en tuinbouwproducten, is het aandeel van de uitvoer van agra rische producten (van Neder landse herkomst) in de totale export gedaald van 29,2% tot 28,5%. Het C.B.S. heeft ook een over zicht gepubliceerd over de ont wikkeling van de agrarische uit voer in de oogstjaren 1949/50 tot en met 1954/55. De totale waarde van de uitgevoerde land en tuinbouwproducten bedroeg achtereenvolgens: 1949/50 1.743,0 millioen I950/51 2.178,5 1951 /5 2 2.551,4 1952/53 2.526,2 1953/54 2.589.3 1954/55 2.816,5 Men ziet een sterke stijging van de export tot 1951/52; dan blijft de uitvoer enige jaren op hetzelfde niveau om in 1954/55 weer flink toe te nemen. Interessant is het in het kort de belangrijke exportproducten aan te geven: we doen dit aan de hand van de cijfers over I954/55- A. akkerbouwproducten totaal j aardappelen waarvan pootaardappelen J 55,6 peulvruchten vlas aardappelzetmeel en dextrine landbouwzaden strokarton B. veehouderijproducten totaal levende dieren vlees waarvan bacon 69,5 waarvan geslachte hoenders 45,5 producten bereid uit of met vlees zuivelproducten (totaal) waarvan gecondenseerde melk 223,0 waarvan melkpoeder 64,4 waarvan boter 197,9 waarvan kaas 210,0 verse eieren 549,5 millioen 86,8 64.4 53.5 4<5,7 3 3'° 3i.4 1.683,9 millioen 94,8 237,2 206,i 737,6 3°2,4

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1955 | | pagina 29