(mdlmuti-ecoHOMiécA nieuw Een en ander over de melkprijs In de landbouwbladen is al uitvoerig melding gemaakt van de nieuwe kostprijsberekenin gen van de melk, waaruit blijkt dat de kostprijzen in de weide streken gemiddeld met 0,7 cent per kg en die in de zandgebie den met 0,1 cent gestegen zijn. Het georganiseerde bedrijfsle ven is druk doende met het for muleren van een voorstel, dat aan de Regering zal worden voorgelegd. Het ziet er wel naar uit, dat het zal gaan in de rich ting, waarbij voor de weidege bieden en voor de zandstreken in een of andere vorm verschil lende minimum-garantieprijzen gevraagd zullen worden. Daar dit overleg nog niet be ëindigd is en bovendien de be slissing van de Regering nog wel enige weken op zich zal laten wachten, kunnen ook wij het melkprijsbeleid nog even laten rusten. De gemiddelde opbrengstprijs van melk over 195V55 zal be duidend hoger liggen dan over het voorafgaande melkprijsjaar en de algemene garantieprijs van 22 cent per kg zal niet in wer king behoeven te treden; de ge middeld gemaakte prijs zal n.1. 22,3 of 22,4 cent bedragen. De situatie is dus gunstiger gewor den in vergelijking met die in het vorige melkprijsjaar, toen de Overheid enige millioenen gul dens beschikbaar moest stellen omdat de algemene garantieprijs niet gehaald werd. Dit houdt verband met het feit dat de melkproductie in ons land en elders door de ongunsti ge weersomstandigheden werd afgeremd en de prijzen van zui velproducten, vooral kaas, in 1955 beduidend hoger waren dan in 1954. De uitvoer van land- en tuinbouwproducten Het C.B.S. heeft onlangs de cij fers gepubliceerd over de agrari sche export in de eerste 9 maan den van dit jaar. Over het geheel genomen vallen deze niet tegen. Jan. t/m Sept. 1955 Jan. t/m Sept. 1954 Akkerbouwproducten Veehouderijproducten Tuinbouwproducten 384,6 1-254,4 454,5 339,4 1-175,2 4°7,2 Totaal 2-093,5 1.921,8

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1955 | | pagina 28