483 plaatselijke coöperaties bij te staan en te helpen bij de ver vulling hunner diverse ta ken. De betekenis der coöperaties beperkt zich niet tot de be hartiging der economische belangen hunner leden. De coöperaties dragen, dank zij hun structuur en hun activi teit, ten zeerste bij tot het gezond houden van de maat schappelijke orde en daar mede ook van de westerse cultuur in het algemeen.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1955 | | pagina 27