481 noemenswaardige verbetering van de marktpositie van hunne leden alleen zouden kunnen tot stand brengen. Zij zijn derhalve in ieder opzicht aangewezen op de hulp en het advies van een centrale coöperatie. Aan de an dere kant bezit ook een kleine plaatselijke coöperatie zijn spe cifieke waarde en juist in de samenwerking van de afzonder lijke elkaar in hun functies aan vullende delen der totale orga nisatie - van de centrale coö peraties zowel als van de grote, middelmatig grote en kleine plaatselijke coöperaties ligt de sleutel voor een succesvolle arbeid in dienst van de boeren stand. In gebieden, waarin de land bouw nog op een betrekkelijk lage trap van ontwikkeling staat, zijn de coöperaties in bijzondere mate brengers van de vooruit gang. Zonder hen zou de op voering van het beschavingspeil zeer zeker een veel langere tijds ruimte in beslag nemen, dan dit bij medewerking van capabele coöperaties het geval behoeft te zijn. Een soortgelijke functie heb ben de coöperaties ook te ver vullen op het gebied van de in ternationale economische sa menwerking. Hoe meer zich zulk een samenwerking ontwik kelt, hoe meer de nationale volkshuishoudingen tot elkaar komen en hetgeen hen scheidt afbreken, des te noodzakelijker is de aanwezigheid van instellin gen, die organisatorisch op de hoogte zijn en die geen eigen belangen najagen, maar uitslui tend de opdracht hebben, voor de belangen van hun leden op te komen. En dat zijn juist de coöperaties. Aldus hebben de landbouw coöperaties ter behartiging van de belangen der boeren in alle takken van de landbouw een be langrijk arbeidsveld. De toekom stige ontwikkeling van de land bouw in Europa zal een voort gaande werkzaamheid van de coöperaties eisen en ook nog nieuwe taken stellen aan de coö peratieve arbeid. Evenals in het verleden en in het heden zal ook in de toekomst het zich hand haven der boeren in een steeds gecompliceerder en moeilijkei wordend bedrijfsleven, alsmede de versterking van zijn econo mische zelfstandigheid en zijn persoonlijke vrijheid het hoog ste doel der coöperatieve ar beid zijn. De betekenis der coöperaties bestaat niet slechts in de econo mische behartiging van de be langen van hunne leden. In een tijd, waarin een vertechnisering en mechanisering van menselijk leven en werken steeds meer veld schijnen te winnen, draagt de coöperatieve gedachte, die de mens als middelpunt van het economische leven stelt en daar-

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1955 | | pagina 25