480 met de technische ontwikkeling van het moderne zuivelbedrijf als zodanig. Door hun streven naar verbetering in het verwer kingsproces brengen zij de re sultaten der melkverwerking tot de allergrootste hoogte. Ook wanneer het zuivelbedrijf wordt uitgeoefend door een niet coö peratief bedrijf, wordt de prijs, die voor de melk betaald wordt, ten gunste van de melkprodu cent beïnvloed door de prijzen en toeslagen, die door de nabu rige zuivelcoöperaties uitgekeerd worden. Deze prijsregelende functie is een kenmerk van alle ten be hoeve van hun bedrijf op de markt georiënteerde coöpera ties, van de zuivelcoöperaties zo wel als van de inkoop- en ver- koop-, fruit- en groentenver- werkings-, veeverwerkings- eierenverwerkings- en wijn- bouwcoöperaties, om slechts de belangrijkste te noemen. Al leen reeds de aanwezigheid van een coöperatie draagt er dikwijls toe bij, concurrerende firma's van andere rechtsvorm tot een bezadigder prijscalculatie te brengen en een éénzijdige ma nier van optreden bij het zaken doen, die de gerechtvaardigde belangen van de boerenprodu- centen zou benadelen, te voor komen. Door de samenvoeging van het aanbod der producten van vele in een coöperatie verenigde boeren wordt aan dit aanbod een geheel ander gewicht ge hecht dan met de door de enke ling aangevoerde partij zou ge schieden. De verbetering der marktpositie als gevolg van het bundelen van het aanbod wordt nog versterkt doordat de leiding van de coöperatie over een grondiger kennis van de markt beschikt dan de enkeling en de mogelijkheid heeft tot voortdu rende waarneming van de marktontwikkeling alsmede tot bestudering van de ontwikkeling der wensen van de consumen ten. Aan de andere kant kan de coöperatie door de bundeling van de vraag naar bedrijfsmid delen en steunende op haar marktervaring gunstiger in- koopvoorwaarden bedingen dan de enkele afnemer. In beide richtingen, dus zo wel bij de afzet van agrarische producten als bij het inkopen van bedrijfsmiddelen, worden de plaatselijke coöperaties door hunne centrales geadviseerd, ge holpen en hun belangen behar tigd. Op vele markten is het in de centrale samengevoegde aan bod of de gebundelde vraag van vele plaatselijke coöperaties voorwaarde voor een succesvol le behartiging van de gerecht vaardigde belangen der produ centen. Dit gaat b.v. op voor het aankopen van meststoffen. Vele coöperaties zijn in 't alge meen te klein, dan dat zij een

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1955 | | pagina 24