479 mogelijk te houden. Aldus ont staat uit de verschaffing van het persoonlijk crediet op korte of langere termijn een bijzondere kracht van de credietcoöpera- ties en een krachtige bevorde ring van de belangen van hun boerenleden. De ruggesteun, die de plaatselijke credietcoöpera- ties door de in de regel bestaan de vereniging in coöperatieve centrale banken bezitten, ver hoogt hun vermogen tot cre- dietverlening in aanzienlijke mate. Wanneer de landelijke cre- dietcoöperaties de op haar rus tende taken ten volle vervullen, vormen zij de natuurlijke kern van de totale coöperatieve orga nisatie. De geldcirculatie der andere coöperaties met hun le den en cliënten loopt dan, ten minste in de regel, over de be voegde credietcoöperatie, en de credietbehoefte van de andere coöperaties wordt door de eigen coöperatieve credietinstituten gedekt. Bij een goed ontwikkeld coöperatief credietapparaat kun nen de verwerkings-, de in- en verkoop en alle andere land bouwcoöperaties hunne functies gemakkelijker en beter vervul len. Het werk van de boeren is bijzonder zwaar. Daarom zijn voor het bereiken van goede bedrijfsresultaten alle inrichtin gen, die het werk vergemakke lijken en de gang van het be drijf verbeteren, van groot nut. Daartoe behoort in het bijzon der de toepassing van moderne machines en apparaten. Daarom behoren de verschaffing aan het boerenbedrijf van machines en apparaten, het adviseren der boeren bij de keuze der meest geschikte types en de reparatie van machines ook tot de taken, die de landbouwcoöperaties zich gesteld hebben. Voor het geval, dat de ma chines de finantiële draagkracht van een bedrijf te boven gaan, of in een bedrijf er niet ten volle van geprofiteerd kan worden, ligt het voor de hand, dat de aankoop van zulke machines door een coöperatie plaats vindt en de machines om de beurt in de bedrijven der leden worden benut. Dure installaties, zoals bedrijven voor het drogen van groen voer, stations voor het in kuilen van aardappelen, instal laties voor het reinigen van zaai goed en dergelijke, kunnen in normale gevallen slechts door een vereniging van landbouwbe drijven bekostigd worden. Ónder de verwerkingscoöpe raties nemen de zuivelfabrieken de eerste plaats in. De bewer king van melk als volksdrank, alsmede de verwerking er van tot boter en kaas zijn een zeer belangrijke bron van coöpera tieve arbeid. De coöperatieve zuivelfabrieken hebben zich grote verdiensten verworven

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1955 | | pagina 23