478 aan het landbouwbedrijf en ook aan de eigenaar daarvan per soonlijk een waardevolle steun op het gebied van de geldcircu latie, het spaarsysteem en de credietverschaffing. Zij maakt het op zeer gemakkelijke wijze mogelijk, deel te nemen aan het giroverkeer en vergemakkelijkt aldus de boer, er aan gewend te raken, dat hij de gelden, die hij voor zijn producten ontvangt (b.v. het melkgeld) op een bank- conto deponeert en hiervan de lopende betalingen verricht. Daardoor wordt het gevaar voor verliezen voorkomen en een be drag aan rente van het anders braak liggende geld gekweekt. Het deposito van vele derge lijke meestal op zich zelf kleine bedragen verschaft alles bij el kaar een niet onaanzienlijke uit breiding van het anders slechts door de spaarsaldi aangroeiende credietvolumen der credietcoö- peraties. Bovendien kan door het overmaken van gelden in het kader van een coöperatief kringverkeer, d.w.z. van coöpe ratie naar coöperatie via de cen trale bank, bewerkt worden, dat er meer geld binnen het gebied van de totale coöperatieve orga nisatie blijft en als basis voor verdere credietverleningen ter beschikking staat. De conse quente doorvoering van het gi roverkeer over een rekening bij de credietcoöperatie en het overmaken van gelden via het coöperatieve kringverkeer zijn een even efficiënt als gemakke lijk toe te passen middel der eigen hulp ter versterking van de credietmogelijkheden ten gunste van de boerenstand. De reeds vermelde afhanke lijkheid der landbouwproductie van ten dele onveranderbare fac toren, de betrekkelijk lage graad van rentabiliteit van boerenbe drijven en de tussen de in aan merking komende partners meestal alleen reeds in ruim telijk opzicht bestaande af stand brengen met zich mee, dat de boer in het algemeen geen bijzonder gewenste cliënt voor de algemene banken is. Aldus heeft de coöperatieve eigen hulp door de credietverschaffing aan de boeren een bijzonder voel bare leemte kunnen opvullen, en het is geen toevallig verschijn sel, dat in vele staten de coöpe ratieve aaneensluiting op het ge bied van het landbouwcrediet het begin van de gehele moder ne coöperatieve ontwikkeling gevormd heeft. Dank zij de overzichtelijkheid van het werk gebied alsook de zeer nauwe persoonlijke band tussen de ver antwoordelijke mannen van het coöperatieve landbouwcrediet en van de plaatselijke bevolking kan iedere aanvraag om crediet individueel behandeld worden. De eenvoud en goedkoopte van het bestuur maken het mogelijk de kosten van het crediet zo laag

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1955 | | pagina 22