477 in het geheel niet kunnen berei ken. Wie zich sterk genoeg voelt zijn positie in het bedrijfs leven uit eigen kracht op te bouwen en te handhaven, neemt in de regel niet de bindingen en plichten op zich, die noodza kelijkerwijze gepaard gaan met het vrijwillig verwerven van het lidmaatschap van een coöpera tie. De coöperaties zullen dan ook steeds slechts op gedeelte lijke gebieden van het bedrijfs leven kunnen werkzaam zijn. De derde speciale commissie van de CEA heeft zich op de congressen der laatste jaren met het probleem van de positie der coöperaties in de moderne con currentiestrijd en met de kwes tie van het recht tot vrije op richting van coöperaties eigen hulp reeds bezig gehouden. Ge zien de overgrote betekenis, die juist in de landbouw moet wor den toegekend aan gezonde, op de bevordering van de belangen van hun leden bedachte coöpe raties, stemt het tot tevreden heid, dat ook de algemene ver gadering van de CEA zich bezig houdt met het probleem der coöperaties. Hieruit blijkt, welk een grote waarde de CEA toe kent aan een goed functionne- rend en in zijn natuurlijke ont wikkeling onbelemmerd coöpe ratief systeem voor de land bouwproducenten. IV. Het nut van de landbouw coöperaties voor de boerenstand De landbouw-coöperaties dra gen ten zeerste er toe bij de po sitie der boeren in economisch, sociaal en ook sociologisch op zicht te verbeteren. In het ka der van een kort referaat is het natuurlijk niet mogelijk, een volledig overzicht van deze hulpverleningen te geven. Slechts kan een poging onder nomen worden, door beschrij ving van enige functies der land bouw-coöperaties op econo misch gebied, de totale verrich tingen ten minste aan te duiden. Het wezen der landbouwcoö peraties wordt gekenmerkt door een uitgesproken veelvoud van types, dat vooreerst beschouwd kan worden het gevolg te zijn van het feit, dat het landbouw bedrijf het conglomeraat van een veelvoud van bedrijfstak ken vormt en dat het ten op zichte van vergelijkbare bedrij ven van andere takken van be drijf minder homogeen en in zijn structuur meer gedifferen tieerd is. Aan de andere kant is de bonte mengeling van types van landbouwcoöperaties ook een uitvloeisel van de bijzonde re gemeenschapsbehoefte, die in de landbouw bestaat als gevolg van de voor deze tak van be drijf optredende bedrijfsomstan digheden. De credietcoöperatie verleent

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1955 | | pagina 21