476 den uitgekeerd wordt, kan even min als winst beschouwd wor den als de omzetbonus, het ra bat en de omzetpremie, die de handelaar ten laste van zijn winst aan de klant ten goede doet komen. De verschillen tussen de be lastingheffing op de coöperaties en op de daarmede te vergelij ken ondernemingen van andere rechtsvorm zijn in het algemeen slechts gering en vormen in deze omvang op zijn minst dat gene, wat nodig is, om het we zen der coöperatie als „non- profit"-onderneming tot gelding te brengen. 5. Het karakter der coöpe raties als instellingen van eigen hulp mag ook bij het redigeren van een kartelwet niet buiten beschouwing gelaten worden. Het zou onverantwoord zijn, indien b.v. het begrip „kar tel" wettelijk zodanig zou wor den vastgelegd, dat de coöpera ties in 't algemeen daaronder zouden vallen. Evenmin zou het aangaan bij de wettelijke behan deling van het kartelwezen ver enigingen van concurrentie- zwakke neringdoenden met een zwakke marktpositie gelijk te stellen aan kartels van het ge wone genre, wier leden door de kartelbinding een versterking van hun toch al reeds sterke Het hiernavolgende heeft betrek king op het ontwerp voor een nieuwe Duitse kartelwet. marktpositie willen bereiken. Vooral zou het ontoelaatbaar zijn, wanneer men een even tueel verbod van kartels zo zou willen opstellen, dat dientenge volge ook de regeling der in terne statutaire rechtsverhou dingen tussen de coöperaties en hun leden door de verbodsbepa lingen zou worden getroffen. Gezien de noodzakelijke aanvul ling der coöperaties van het eer ste plan door analoge centrale coöperaties, is zulks ook daarop van toepassing. Een wet, die be doeld is, de concurrentie in goe de banen te leiden, mag niet zo opgesteld worden, dat als ge volg daarvan een natuurlijke factor tot het scheppen van ge zonde concurrentieverhoudingen verzwakt of zelfs geheel ver lamd wordt. Bij de vervulling van hun plicht, de aangesloten kringen uit de bevolking op economisch gebied te helpen, treden de coö peraties noodzakelijkerwijze in concurrentie met ondernemin gen van een andere rechtsvorm uit dezelfde of een dergelijke branche. De coöperaties zijn er op uit, deze concurrentie op fai re wijze te voeren en wel vol gens het beginsel, dat ten slotte de betere prestatie de beslissing moet brengen; van een mono polistisch streven is bij de coö peraties geen sprake. Algezien daarvan zouden zij een mono polistische positie ook practisch

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1955 | | pagina 20