COÖPERATIEVE CENTRALE BOERENLEENBANK EINDHOVEN mmiDi No. 424 NOVEMBER 1955 Plet „in memoriam" is gewijd aan wijlen de Heer Th. Rutten, in leven lid van het Bestuur van de Centrale Bank. Ruimer arm slag voor de boerenleenbanken, is het vervolg van een artikel, dat wij onder dezelfde titel in de vorige aflevering van de Maan delijkse Mededelingen publi ceerden. De belastingheffing ten laste van coöperaties kwam in de Staten-Generaal aan de orde. Op het aldaar verhandelde wordt nader ingegaan. De be spreking van het fiscaal aspect maakt een nader onderzoek wenselijk naar het wezen van de landbouwcoöperatie. Daartoe hebben wij opgenomen een ver taling van de inleiding van Dr G. Klusak voor de algemene vergadering van de C.E.A. (Het Europees Landbouw-congres). In het landbouw-economisch nieuws gaat het over de melk prijs en de uitvoer van onze land- en tuinbouwproducten. In de rubriek geld- en kapitaal markt worden de vooruitzichten voor de leen- of obligatierente besproken. De gedegen behandeling van het zo belangrijk onderwerp van de ruilverkaveling wordt voort gezet. Onder het hoofd „Boeren leenbankpraktijk" worden een tweetal onlangs verschenen

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1955 | | pagina 1