HET WEZEN VER LANDBOUW-COÖPERA TIES: NOODZAAK, BESTAANSREDENEN EN NUT VOOR DE BOERENSTAND I. Inleiding. Onder de levende wezens heeft de mens ten zeerste het vermogen gemeenschappen vol gens zelf vastgestelde wettelijke regels op te richten. Door zijn geestelijke aanleg en het natuur lijke vermogen zich van de taal te bedienen, als een bijkans vol maakt middel zich tegenover anderen te uiten, is de mens ge neigd, contact met zijns gelijke te zoeken en is hij voorbestemd, zich met anderen tot verschil lende doeleinden te verenigen. Hoe individueel verschillend ook de graad van bereidheid deel te nemen aan gemeen schapsleven moge zijn, kan toch in het algemeen van gemeen schapszin bij de mens gesproken worden. Bij de aanleg tot gemeen schapsleven en de gemeen schapszin komt nog de gemeen schapsbehoefte der mensen op tal van gebieden, vooral op we reldbeschouwelijk, cultureel en Inleiding van Dr. G. Klusak, ad vocaat bij de Duitse Coöperatieve Raad, voor de algemene vergadering van de C. E. A. economisch gebied. Voor ons onderwerp is de behoefte aan gemeenschap of samenwerking in economisch opzicht van be lang. De moeilijkheid, zich in het moderne, door arbeidsver deling gekenmerkte, bedrijfsle ven staande te houden, bracht vele mensen er toe door samen gaan met anderen, die zich in een zelfde of dergelijke positie bevinden, er naar te streven, be staande bezwaren te overwin nen of althans ten dele op te heffen. Op deze wijze heeft de gedachte aan eigen hulp door coöperatieve aaneensluiting in brede lagen der bevolking van vele landen vaste voet gekregen. II. De noodzaak van het bestaan van landbouwcoöperaties. Op het gebied van de land bouw krijgt de samenwerking door coöperaties een bijzondere betekenis, omdat bepaalde fac toren, die uit het wezen en uit de van de natuur afhankelijke bestaansvoorwaarden van deze tak van bedrijf voortvloeien, het concurrentievermogen der

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1955 | | pagina 14