469 geld practisch al jarenlang op die rekening staat als een liqui- diteitsreserve voor de kwade dag, waarop het nodig zou kun nen zijn om aan plotselinge gro te opvragingen het hoofd te bieden. Nu heeft 's-Rijks Schat kist dat geld goeddeels al langer dan 5 jaar ter beschikking. En desondanks werd onlangs het rentetarief voor deze rekening teruggebracht beneden het ren tepercentage, waarvoor 5 jaars schatkistpapier door de Agent van het Ministerie van Finan ciën voor de daarvoor in aan merking komende financiële in stellingen wordt ter beschik king gesteld. En dan spreekt men nog van begunstiging van het coöpera tieve landbouwcrediet. Uit het antwoord van de Mi nister op de opmerkingen van de „verschillende leden" blijkt, dat het Ministerie van Finan ciën de belastingheffing ten laste van coöperaties een moeilijk ge val vindt. Blijkbaar weet men er niet goed weg mee. Zien wij goed, dan is zulks het gevolg daarvan, dat men in de fiscale overwegingen de Coöperatie niet in haar wezen laat als maat schappelijk prijscorrectief. Het is onjuist een coöperatieve prijs- opslag (afzetcoöperatie) of prijs reductie (aan- en verkoopver eniging) als een winstuitdeling te zien. Zoals de Ministers van Landbouw en van Economische Zaken in hun prijzenpolitiek de coöperatie weten te waarderen en niet kunnen missen in het spel der met opzet vrij gehou den vrije concurrentie, zo moet ook het standpunt van Financiën zijn. Dat wil zeggen, dat de coö peratie ook fiscaal en niet alleen in de economische politiek moet worden genomen zoals zij is. Ook de fiscus dient de coöpera tieve prijsbepaling te erkennen en als uitgangspunt te nemen voor de bepaling van het fiscaal coöperatief winstbegrip. Een maal dat uitgangspunt, dat wil zeggen de coöperatie als zodanig aanvaard, zijn de fiscale moei lijkheden niet groot meer. Het fiscaal vraagstuk rondom het coöperatiewezen maakt een bezinning op het wezen van de coöperatie wenselijk. Wij me nen goed te doen daarmede een begin te maken door hierna op te nemen de inleiding van Dr Klusak voor de algemene ver gadering te Parijs van het Euro pees Landbouwcongres. In deze inleiding werd het wezen der landbouwcoöperatie op heldere wijze uiteengezet.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1955 | | pagina 13