Muimdefifoe JuMkcldiMgm COÖPERATIEVE CENTRALE BOERENLEENBANK EINDHOVEN No. 423 OCTOBER 1955 •C-C-B- Wij moeten beginnen met het herdenken van een trouw mede werker, de heer J. C. Maassen, die aan de Centrale Bank is ont vallen. Een belangrijke beschouwing wordt daarna gewijd aan een punt, waarover ook in de Alge mene Vergadering van gedach ten werd gewisseld, namelijk art. 8 van het Huishoudelijk Regle ment der Centrale Bank. Dit blijkt een waarborg in te houden voor zo ruim mogelijke armslag voor de boerenleenbanken. Het Landbouw-Economisch Nieuws vindt stof in de Land- bouwbegioting 1956 en de daar bij behorende memorie van toe lichting, terwijl de daling op de beurs van de koersen der aan delen in „Geld- en Kapitaal markt" voor het voetlicht komt. „Recht en Wet" brengt een eerste vervolg van het artikel over „Ruilverkaveling"; zo wordt ook het artikel „Voorzorg voorkomt zorg" in dit nummer voortgezet. Vooral in de belangstelling der beheerders wordt aanbevo len het tweede artikel van de ru briek „Boerenleenbankpractijk", handelende over hun taak bij de voorschot- en credietverlening. De propaganda-afdeling illus treert werk op haar gebied met

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1955 | | pagina 1