Jiamdeülise COÖPERATIEVE CENTRALE BOERENLEENBANK EINDHOVEN No. 422 SEPTEMBER 1955 Met het artikel „bij een af scheid" wordt stilgestaan bij het vertrek van de Heer Th. J. Vis ser, directeur van de Coöp. Centrale Raiffeisen - Bank te Utrecht, die als zodanig de Cen trale Raiffeisen-Bank verliet we gens het bereiken van de pen sioengerechtigde leeftijd. De Centrale Propaganda-commis- sie is bijeen geweest en daaraan wordt een beschouwing gewijd. In het Landbou w-Econo- misch Nieuws worden wederom verschillende aspecten van het landbouwbeleid aan de orde ge steld. Daarvoor is de maand September een belangrijke maand. Ook wordt aandacht ge schonken aan bijeenkomsten van internationale boercnorga- nisaties. Is belegging in „koersvaste" fondsen mogelijk? Daaraan wordt een beschouwing gewijd in de rubriek „Geld- en Kapi taalmarkt", die voorts de ge bruikelijke mededelingen bevat. De Juridische afdeling laat deze keer wegens vacantie ver stek gaan. De boerenleenbank praktijk staat echter niet stil: „Voorzorg voorkomt zorg" be tekent, dat de kassiers goed doen thans reeds hun aandacht te be palen bij een goede voorberei ding van de balanswerkzaamhe den, die rond de jaarwisseling moeten worden verricht. Het

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1955 | | pagina 1