\Maxmcldyhe COÖPERATIEVE CENTRALE BOERENLEENBANK EINDHOVEN iWMV ei {MhlmpL No. 421 JULI-AUG. 1955 C-C'B' Het voorliggende nummer van de Maandelijkse Mededelin gen brengt allereerst de tekst van een inleiding, die door on ze Directie op de Landbouw- week te Wageningen werd ge houden, welke inleiding gewijd was aan het onderwerp: „On derzoek naar structurele span ningen in de financiering van de Nederlandse landbouw". Daarna volgt het verslag van de Alge mene Vergadering van de Boe- ren-Hypotheekbank. In het op 14 Juli j.I. gehouden radiopraat je voor de microfoon van de K.R.O. is in het kort de inhoud van de hiervoor genoemde inlei ding medegedeeld. Ook het ra diopraatje is opgenomen. In het bijzonder vragen wij de aandacht voor een beschouwing onder het hoofd „Landbouw- boekhoudbureaux en landbouw- crediet". Deze beschouwing werd geschreven naar aanleiding van een passage in het 37e jaar verslag van de Coöp. Friese landbouwboekhouding. Een nauwgezette bestudering en overweging van dit artikel wordt aanbevolen. In het Landbouw-Economisch Nieuws wordt de aandacht ge vraagd voor enige belangrijke wetsontwerpen, zoals he' Voor ontwerp Algemene Ouderdoms- verzekering, het Ontwerp-Land- bouwwet en het Voorontwerp In-, Uit- en Doorvoerwct.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1955 | | pagina 1