\MacmxMghe COÖPERATIEVF CENTRALE BOERENLEENBANK EINDHOVEN No. 420 JUNI 1955 C-C-B- Deze aflevering van de Maan delijkse Mededelingen staat uiteraard in het teken van de op 13 Juni jl. gehouden Algemene Vergadering van onze Centrale Bank. Er wordt een terugblik gegeven op deze jaarvergade ring. Een verslag daarvan volgt, alsmede de teksten van de ge houden toespraken. In het Landbouw Economisch Nieuws wordt aandacht besteed aan de recente ontwikkeling van de gang van zaken in de indus trie en de landbouw. Er valt een divergentie waar te nemen ten gunste van de industrie en ten nadele van de landbouw, waar aan enige opmerkingen worden •astgeknoopt. Het overzicht van de geld- en kapitaalmarkt brengt een be schouwing over het effect van de zo juist geëmitteerde guldens leningen ten laste van buiten landse Staten. Het in de tuinbouw meer en meer gebruik maken van verrol- bare kassen heeft aanleiding ge geven tot een interessante be schouwing over de juridische verhoudingen met betrekking tot deze kassen. Daarbij wordt aangeknoopt aan een verhande ling over het bouwen van wa renhuizen en serres door pach ters op gepachte gronden in de Maandelijkse Mededelingen van December 1951.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1955 | | pagina 1