om de totstandkoming van de enerzijdse markt te be vorderen en het verdere pro gramma bestuderen. 1') Een studiecommissie zal worden ingesteld, welke tot taak krijgt een bestudering van de kostprijzen, opdat men zal kunnen beschikken over vergelijkbare, weten schappelijk verantwoorde kostprijsgegevens. Overeengekomen is dat het bedrijfsleven zal worden inge schakeld bij de harmonisatie van het landbouwbeleid en voorts, dat de Luxemburgse landbouw een bijzondere behandeling zal blijven genieten, zolang zijn na tuurlijke en structurele achter stand bestaat. Dit resultaat komt in vergaan de mate overeen met de Neder landse wensen. Wel zal in Bel gië door de landbouworganisa ties de Regering nog wel eens om haar houding op deze con ferentie aangevallen worden. Maar de kansen lijken groot, dat deze bijeenkomst een begin zal vormen van een gezamenlijke aanpak van het moeilijke Bene- luxlandbouw-vraagstuk.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1955 | | pagina 9