208 licence (te vergelijken met mo nopolieheffingen in ons land). Dus ook de gang van zaken in de O.E.E.C. dwingt België tot wijziging van zijn beleid. De Belgische Regering reali seert zich voorts de grote voor delen van de Economische Unie met Nederland. In 1954 had de Belgische uitvoer naar ons land een waarde van 1.822.000.000, terwijl België voor nagenoeg 1.279.000.000 van Nederland betrok. België had dus t.o.v. Ne derland een uitvoer-overschot van 543.000.000,Dit grote overschot was ten dele veroor zaakt, doordat België de invoer van Nederlandse agrarische pro ducten zo beperkt. Het hoofd motief, waarom België dit deed (het lage loon- en prijsniveau in Nederland), had intussen ook veel van zijn kracht verloren. Zo ligt het loonniveau van de landarbeiders in België nu nog slechts 10% boven dat in Ne derland; in 1953 was dit verschil nog 25 a 30%. In het licht van dit alles wordt het begrijpelijk, dat de Belgische Regering nu een meer tegemoetkomende houding t.o.v. de Nederlandse wensen heeft aangenomen. Dit is op de con ferentie van 3 Mei j.1. dan ook gebleken. Wij mogen hiervoor verwijzen naar de besluiten, welke daar genomen zijn. a) De Belgische Regering zal het Parlement verzoeken het landbouw-protocol mèt ar bitrage-clausule spoedig te ratificeren. Is dit geschied, dan kan bij verschil van me ning het importland niet au tonoom beslissen, maar vindt arbitrage plaats. b) De arbitrage-procedure zal versneld worden (hetgeen vooral t.a.v. tuinbouwpro ducten belangrijk kan zijn). Er zullen op korte termijn arbiters worden aangewezen, zodat, wanneer de noodzaak van arbitrage komt, niet we ken verloren gaan met het zoeken van geschikte arbi ters. c) In België en Luxemburg zal een Landbouwfonds worden ingesteld. Daarmede zouden deze landen een beslissende stap zetten op de weg naar een actief marktbeleid. d) De harmonisatie van de land bouwpolitiek in de 3 landen zal binnen de periode 1955- 1962 gerealiseerd moeten worden. Wel zal het daarna onder uitzonderlijke omstan digheden nog mogelijk zijn, dat een van de landen be paalde maatregelen treft ter bescherming (tegen invoer uit een partnerland) van een agrarische sector, welke in een ernstige crisistoestand dreigt te geraken. e) E,en werkgroep van Ministers zal ieder jaar nagaan, welke vooruitgang er gemaakt is

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1955 | | pagina 8