[üHcKkjuui-ecoHOMiócIi itieuuü BENELUX EN LANDBOUW Op 3 Mei vond weer een bij eenkomst plaats van Ministers van België, Luxemburg en Ne derland, welke vooral gewijd was aan een bespreking van het landbouwvraagstuk in het kader van de Benelux. Terwijl er in de laatste jaren, wat de groei naar een echte economische unie be treft, een belangrijke vooruit gang op verschillende gebieden te bespeuren viel, was dit geens zins het geval ten aanzien van land- en tuinbouw. Herhaalde lijk kwam men de uitlating te gen waarin veel waars stak dat het landbouwprobleem het grote struikelblok op de weg naar de economische Unie was gaan vormen. Ten aanzien van vele land- en tuinbouwproducten was de han del tussen de 3 landen aan aller lei beperkende bepalingen on derhevig gebleven. Vooral Bel gië maakte een veelvuldig en dikwijls rigoreus gebruik van de mogelijkheden, welke het z.g. landbouwprotocol bood om de invoer uit een ander Benelux- land te beperken en zelfs geheel stop te zetten. Nog steeds was het invoeren van arbitrage bij verschil van mening niet moge lijk gebleken. Van een naar el kaar toegroeien, een op elkaar afstemmen van de landbouwpo litiek in de 3 landen was in het geheel geen sprake. Het was spe ciaal België, dat halsstarrig vast hield aan de handhaving van de bestaande toestand en zich te gen een herziening van het land bouwprotocol verzette. Van Nederlandse zijde is vaak aangedrongen op een wijziging van dit protocol, dat steeds als overgangsmaatregel was be doeld. Speciaal Minister Mans- holt heeft talloze malen getracht de Belgen duidelijk te maken, dat het zo niet kan blijven. Hij legde er, vooral in de laatste maanden, de nadruk op, dat het geenszins de bedoeling van Ne derland was de grenzen tussen België en Nederland wijd open te krijgen om dan de Belgische markt met onze agrarische pro ducten te overstromen. Hij er kende ook, dat er ook nog ver schillende jaren zouden moeten verlopen, voordat de onderlinge handel geheel vrij zou kunnen zijn. Maar en dit was volgens Minister Mansholt absoluut noodzakelijk er moest nu eens spoedig een begin gemaakt

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1955 | | pagina 6