204 De voorgestelde invoering van een leeftijdsgrens voor de verkiesbaarheid of herkiesbaar heid tot beheerders maakte de tongen nog al eens los. Men wees, zoals ook van de zijde van de Centrale Bank gebeurde, op de grote verdiensten en de rijke ervaring van oudere beheerders; veelal zal men van de veteranen, die zo groot vertrouwen genie ten, slechts node afscheid nemen, doch alles bijeen genomen kon men de voorgestelde maatregel, waardoor ruim baan wordt ge maakt voor de jongeren, toch in het belang der boerenleen banken en der organisatie ach ten. Het feit, dat deze slechts zeer geleidelijk zal doorwerken, neemt de scherpe kanten er wel grotendeels af. Zoals wel mocht worden ver wacht, werd het voorstel tot uitbreiding van de werkingssfeer der boerenleenbanken op het stuk der crediet- en voorschot verlening met algemene instem ming, in sommige streken en door sommige banken zelfs met enthousiasme begroet. Evenmin onverwacht kwamen van ver schillende kanten de waarschu wingen om toch vooral op het terrein, dat thans betreden gaat worden, met veel voorzichtig heid te werk te gaan. In het voorstel zelf trouwens zijn al de nodige beperkingen en waarbor gen opgenomen. In de definitie ve voorstellen voor de Algeme ne Vergadering zal men nog een amendement aantreffen, dat een uitbreiding van de mogelijkheid van crediet- en voorschotverle ning inhoudt, n.1. tot leden voor de uitoefening van hun beroep, overigens met gelijke beperkin gen als voor de crediet- en voor schotverlening ten behoeve van bedrijven, andere dan landbouw bedrijven. Evengoed als de am bachtsman zal voor crediet in lopende rekening toch ook de dokter, de veearts, de notaris e.d. zeker in aanmerking moeten kunnen komen. Met het voorstel ter waar borging van het karakter der boerenleenbanken voor de grootste helft van Bestuur en Raad van Toezicht het lidmaat schap te vorderen van enige bij huishoudelijk reglement aange wezen afdeling van een op christelijke grondslag werkende boerenbond (boerenstandsorga nisatie) kon men zich in het algemeen zeer wel verenigen. Mocht al eens in bepaalde stre ken door bijzondere plaatselijke omstandigheden de voorgestel de statutaire regeling niet bruik baar blijken te zijn tot het be reiken van het beoogde doel, dan zal bij de betrokken boeren leenbanken nader overleg met het Bestuur der Centrale Bank ongetwijfeld kunnen voeren tot een enigszins afwijkende statu-

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1955 | | pagina 4