MEMORIEBOEK 236 J. C. DE JONG. t Op 15 April 1955 overleed te Ab coude onverwacht, in de ouderdom van 67 jaar, de heer J. C. de Jong. De overledene was lid van de Raad van Toezicht der Boerenleenbank. Daarnaast vervulde hij vele andere openbare functies o.a. voorzitter van het Waterschap „Botshol" en voorzit ter van de Sociale Verzekeringscom missie. Met hem is een voorbeeldig katholiek heengegaan, die zich veelzijdig voor de gemeenschap heeft ingezet. Moge hij rusten in de vrede van Christus. J. C. v. d. BOSCH, f Op 23 April j.1. overleed te Bleis- wijk, gesterkt door de Genademidde len der H. Kerk, na een langdurige ziekte, de heer Johannes Cornelis van den Bosch, in de ouderdom van 66 jaren. Sedert 1920 diende de heer van den Bosch de Boerenleenbank als lid van de Raad van Toezicht, als lid van het Bestuur en sedert 1 jaar als Directeur. Gedurende vele jaren was de over ledene lid van het Armbestuur, lid van het Polderbestuur, lid van de Raad van Commissarissen van de „Volharding" te Bleiswijk. terwijl nog enkele andere functies door hem trouw werden ver vuld o.a. lid van de Pachtkaincr te Gouda. Trooste de Hcre zijn achtergebleven kinderen, die een jaar geleden ook hun moeder moesten missen. C. VERNOOIJ. t Op 2 Mei j.I. overleed de heer C. Yernooij, oud-bestuurslid van de Boe renleenbank te Bemmel. In 1916 werd de overledene als bestuurslid der Bank gekozen, welke functie hij tot 1952 heelt vervuld. Met grote nauwgezet heid heelt hij steeds de belangen van de Bank behartigd en aan zijn advies werd grote waarde gehecht. Het Be stuur is hein hiervoor zeer dankbaar. Verder bekleedde hij nog vele be langrijke functies in Parochie en Ge meente. Op voorbeeldige wijze heeft hij zich op de Eeuwigheid voorbereid, zodat hij voor zijn echtgenote en kin deren een dankbare herinnering achter laat. Hij ruste in vrede.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1955 | | pagina 36