233 niet zeggen, dat deze geen be- I lang hebben bij een goed func tioneren der vereniging dit is positief wel het geval maar toch is hun verhouding tot de vereniging anders. Zij beschou wen zich als de klant, die ko ning is. Zij gunnen de vereni ging hun klandizie uit verschil lende overwegingen, maar zij zijn niet gebonden aan de re glementen, die voor de leden gelden. Dit komt tot uitdruk king in hun doen en laten, ge baseerd op een vrije keuze. Natuurlijk geldt ook voor niet-leden een reglement en wel dat, hetgeen voorkomt in de spaarbankboekjes en waaraan men zich reeds onderwerpt bij het inleggen van spaargelden. Kan men deze niet-leden op straffe van sancties verplichten hun boekjes in te leveren? Het heffen van boete wordt in het reglement van de stichting spaarbank niet genoemd, doch het bestuur kan ongetwijfeld kosten in rekening brengen voor het ophalen of terugbezorgen van boekjes. Is het echter gewenst aan het niet inleveren van boekjes sanc ties te verbinden. Naar onze mening is dit absoluut onge wenst. We weten allen, dat men in deze tijd op uitgebreide schaal propaganda en reclame maakt en zelf doen wij daaraan gaarne mee. Wij trachten voort durend spaargelden aan te trek ken in kringen buiten de boe ren- en tuindersstand. En hier mede plaatsen wij ons op het niveau van elke zakenman. Wij moeten service geven en een vriendelijk gezicht tonen, ook als ons gemoed een tikje wreve lig is om een klant, die veel no ten op zijn zang heeft of te non chalant is. Slechts als wij een monopolie positie innemen, kunnen wij ons veroorloven sancties toe te pas sen op verzuim. Doch voor de spaarder zijn er gelegenheden te over om zijn geld te beleg gen en wij mogen slechts me dedingen naar zijn gunst. Als de boerenleenbank heden ten dage gezocht is door de spaarders en beleggers in alle lagen der bevolking om haar onbevlekte reputatie, dan is het de taak van beheerders en kas siers om deze reputatie te be vestigen en blijk te geven van een goed zakeninstinct, aange past aan de eisen van deze tijd. Ook het verzuim van de cliënt dienen wij op te vangen met een vriendelijke blik en niet met dreigementen, die een ave rechtse uitwerking hebben. Dat men hierbij geen onderscheid kan maken tussen leden en niet- leden is duidelijk, zelfs al staan zij in een verschillende positie. Het „gezicht" van de boeren leenbank is voor ons primair; het moet een voorname correct heid uitdrukken en een weer-

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1955 | | pagina 33