Ik KaSSier-redacteur VAN KASSIER TOT KASSIER Enige tijd geleden lazen wij in een streekdagblad een adver tentie, waarin werd aangespoord de boekjes in te leveren en waarin ongeveer het volgende zinnetje voorkwam: „Boekjes, die niet zijn afgestempeld, wor den beboet". De plaatselijke boerenleen bank wilde hiermede zeggen, dat een boete zou worden opgelegd aan hen, die verzuimden hun boekjes in te leveren voor rente bijschrijving en controle. Dergelijke acties vindt men vaak in houding en handeling van besturen, die daarmede ap pelleren aan het gebruik in het verenigingswezen, waarbij een lid zich onderwerpt aan de be staande reglementen en aan be- heersdaden van het bestuur. Men kan het een bestuur in het minst niet kwalijk nemen, als het van de leden ener ver eniging eist, dat zij zich voegen naar de maatregelen, die in het belang der vereniging genomen worden; maatregelen, die uiter aard in het belang van het lid zelf zijn, omdat de vereniging het doel heeft zijn belangen te behartigen. klant ió kening Het tijdig inleveren der boek jes is ongetwijfeld een groot be lang der boerenleenbank. Als men ziet, hoeveel boekjes er achter blijven bij de jaarlijkse boekjescontróle, dan krijgt men een somber beeld van de cor rectheid der clientèle. De boek jes met belangrijke saldi worden nog wel grotendeels ingeleverd, doch zij, die niet meer regelma tig sparen of een kleiner tegoed hebben, vinden het blijkbaar niet de moeite waard om elk jaar de rente te laten bijschrij ven. Zij vinden het ook niet de moeite waard om het bestuur te helpen bij een intensieve con trole, hoewel hun aandeel in die controle slechts bestaat in het afgeven en ophalen der boekjes. Voor zover de clientèle alleen de leden omvat, is het derhalve alleszins begrijpelijk, dat het be stuur dreigt met het heffen van boete. Men vraagt de leden slechts medewerking tot het be hoorlijk doen functioneren der vereniging. Tegenwoordig echter bestaat in vele, zo niet de meeste geval len, de clientèle voor een groter deel uit niet-leden. Men kan

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1955 | | pagina 32