228 Opening van het kantoorgebouw van de Coöperatieve Boerenleenbank te Voorschoten Op 3 Mei 1955 werd het nieuwe kantoor van de boeren leenbank te Voorschoten in ge bruik genomen. Bij de opening waren aanwezig, behalve Be stuur en Raad van Toezicht met hun echtgenoten, de oud-kas sier en de nieuwe kassier, Mr. Claessens namens de Centrale Bank en de Heer Roncken van de afdeling Inspectie, kantoor Haarlem, terwijl ook de geeste lijke en wereldlijke autoriteiten van hun belangtselling deden blijken. Na een kort welkomstwoord door de directeur der bank, de Heer Doeswijk, verzocht deze aan Mr. Claessens het nieuwe kantoor te openen. Mr. Claes sens schetste in enkele woorden de groei van de boerenleenbank, waardoor het noodzakelijk was geworden een eigen bankge bouw aan te kopen. Hij sprak de hoop uit, dat door de inge bruikneming van het nieuwe kantoor de boerenleenbank aan haar cliënten nog meer service kon geven en daardoor een gro tere uitbreiding zou ondergaan. Nadat hij Bestuur en leden met dit keurige gebouw had gefeli citeerd, verklaarde hij het bank gebouw voor geopend. Daarna verzocht de voorzit ter aan kapelaan Groenendijk het gebouw in te zegenen. Tij dens de daarna gehouden re ceptie complimenteerde ook de burgemeester de boerenleen bank met het nieuwe gebouw, dat hij in alle opzichten een aanwinst achtte voor zijn ge meente. Om 8 uur werd een Algeme ne Vergadering gehouden, waarbij de voorzitter hulde bracht aan de oud-kassier, de Heer Lakeman, die vanaf de oprichting gedurende 35 jaar het kassierschap had waargeno men en bood hem als dank voor al hetgeen hij in die 35 jaar voor de boerenleenbank had ge daan een cadeau aan. Na afloop van de Algemene Vergadering werd voor de leden met hun dames de film vertoond „Met elkander voor elkaar", vooraf gegaan door een propagandis tisch woord van de Heer Hen driks van de Propaganda-afde- ling van de Centrale Bank.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1955 | | pagina 28