voor de leden volgde. Daarna werd door de aanwezigen het nieuwe kantoorgebouw bezich tigd. Na de middag had onder grote belangstelling de officiële opening plaats door de voorzit ter. In de hal werd een gedenk steen onthuld, waarbij de daarin gedeponeerde oorkonde werd voorgelezen. Mr. F. J. F. Claessens, Direc teur van de Centrale Boeren leenbank, sprak een hartelijke gelukwens uit en wees op de grote betekenis van het boeren- leenbankwerk voor de plaatse lijke gemeenschap. Drs H. A. A. Zijlmans feliciteerde eveneens beheerders en leden met het tot stand komen van het nieuwe gebouw en sprak de hoop uit, dat de boerenleenbank Ootmar- sum hierdoor beter de leden en cliënten van dienst zou kunnen zijn. Hierna verkreeg de Heer Schimmelpenninck van der Oye, Burgemeester van Ootmarsum, het woord voor een zeer bijzon dere opdracht. Namens Hare Majesteit de Koningen had hij tot taak de Eremedaille in goud verbonden aan de Orde van Oranje Nassau uit te reiken aan de oud-kassier, de heer Horst huis, wegens zijn vele en grote verdiensten voor geheel Oot marsum. Bij zijn gelukwens kon Mr. Claessens tot uiting brengen, dat ongetwijfeld bij de Centrale Bank ook allen, die met de Heer Horsthuis in aanraking kwamen, zich zullen verheugen over deze onderscheiding. Tot slot bracht de voorzitter dank voor de vele goede wen sen en geschenken, welke de boerenleenbank had mogen ont vangen. In het bijzonder dankte hij Mr. Claessens en Drs. Zijl mans voor de grote steun, welke de boerenleenbank Ootmarsum steeds van de Centrale Bank had ondervonden. Ook bracht hij dank aan Burgemeester en Wet houders voor de hulp, welke van de zijde van het gemeentebe stuur was verleend bij de voor bereidingen voor de nieuwbouw. En niet in het minst dankte hij de architect, de heer Morsink, en de aannemers, de Gebr. Geer- dink en Wilman, voor de keu rige uitvoering van het mooie plan. 's Avonds had een algemene ledenvergadering plaats, welke een feestelijk karakter droeg. Evenals 's middags werd ook hier de oud-kassier de heer Horst huis gehuldigd voor het vele werk, dat door hem voor de boerenleenbank en de boeren stand was verricht. De Boerenleenbank Ootmar sum mag zeker terugzien op een zeer geslaagde dag, die zeker bij zal dragen tot een grotere ont wikkeling van haar werkzaam heden.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1955 | | pagina 27