e uitsprak, dat de boerenleenbank mag blijven groeien en dat de beheerders nog lang hun zegen rijke taak mogen vervullen. Door enkele leden werd nog maals gememoreerd de armoe de, die in vroeger jaren in de polder bestond, waarbij zij op merkten, dat men in slechte tij den pas goed de waarde van een eigen boerenleenbank leert be seffen. Op de in de namiddag ge houden receptie waren o.a. aan wezig Mr. Claessens, Directeur van de Centrale Bank, en de lieer Roncken van de afdeling Inspectie, kantoor Haarlem, de Zeereerw. Heren pastoors van Breezand en Anna Paulowna als mede de burgemeester en afge vaardigden van diverse vereni gingen. Na een welkomstwoord van de Heer Vieveen nam de Heer Claessens het woord en felici teerde namens de Centrale Bank, Bestuur en leden met het 50-ja- rig bestaan. Hij bood de Heer Koomen, die 33 jaar als kassier en 9 jaar als bestuurslid zijn krachten aan de bank gegeven heeft, een legpenning met in scriptie en oorkonde aan. Nadat o.a. door de burge meester en de notaris felicitaties waren gericht tot de jubilerende bank, gaf de kassier nog een fi nancieel overzicht, waarin hij duidelijk liet uitkomen, dat na de moeilijke jaren, die de boe renleenbank heeft doorgemaakt, de laatste jaren een sterke groei valt te constateren. Ter inleiding van de feest avond feliciteerde ook de Heer Roncken namens de Centrale Bank alle aanwezige leden met hun dames en wees in een kort propagandistisch woord op het belang van de boerenleenbank voor de land- en tuinbouw. De daarna volgende feestavond was een daverend succes. VJ-s De Boerenleenbank Ootmarsum opende haar nieuw bankgebouw Op 21 April 1955 opende de kantoorgebouw. De dag begon boerenleenbank te Ootmarsum met een plechtige H. Mis, waar op feestelijke wijze haar nieuwe na een gezamelijke koffietafel

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1955 | | pagina 26