Hit ck angciHiSatie m\a a jx] (filf Em liet Gouden Jubileum van de Hoeren leenbank te Neerbosch en Hees op 21 April 1955 l)e Boerenleenbank te Neer bosch en Hees vierde op 21 April 1955 onder grote belang stelling haar vijitigjarig bestaan. De dag begon met een plechtige H. Mis, opgedragen in de paro chiekerk van de H. Antonius Abt, waarna door de leden een gezamelijk ontbijt werd gebruikt in het parochiehuis. 's Middags had een drukke receptie plaats in het parochie huis, waar zowel autoriteiten als belangstellenden hun beste wen sen kwamen aanbieden, evenals de vertegenwoordigers van de standsorganisaties en instellingen op agrarisch gebied. De feestvergadering voor le den en genodigden werd 's avonds gehouden in de veiling te Nijmegen. Hierop werd door Mr. Ph. C. M. van Campen, Di recteur van de Centrale Boeren leenbank, de feestrede uitgespro ken. Mr. van Campen schetste hei: ontstaan van de boerenleenban ken als volgt: „Er heerste een noodtoestand in de Nederlandse landbouw op het einde van de vorige eeuw: Er waren God zij dank de mensen met een heldere kijk op de noden van de tijd, die scherp zagen, dat vooral de voorziening in landbouwcrediet zou kunnen worden de hefboom tot de ze delijke en materiële verheffing van de Nederlandse Iandbouw- stand en die begrepen, dat in de omstandigheden van die dagen alleen de samenwerking van al len, waarbij alles op het spel werd gezet, naar het voorbeeld, elders in binnen- en buitenland, zou kunnen leiden tot de oprich ting van de financiële instellin gen, die wij heden ten dage ken nen als het gezegende en zegen- brengende instituut van de boe renleenbanken." Over het ontstaan van Boe renleenbank Neerbosch en Hees zeide hij: „Ook ons past het vanavond te gedenken hen, die in het eer ste gelid stonden, toen het er om ging vorm te geven aan de voor hun tijd nieuwe gedachte van samenwerking op coöpera-

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1955 | | pagina 23