onderscheid des persoons volko men correct geschieden. In het verleden werd hier nog wel eens tegen gezondigd. Ieder te weinig berekend uur benadeelt de Coö peratie. Het is hetzelfde, of men een uurtarief in guldens uit de kas van de L.W.C. pakt of een uur te weinig laat berekenen. 6. Ondeskundig beheer. In de vorige 5 punten werd reeds op bijzonderheden het be heer betreffende ingegaan. Het is begrijpelijk, dat er bij deze jonge tak van coöperatie fouten zijn gemaakt. Evenzeer is het te verontschuldigen, dat in de eer ste jaren van het bestaan ener L.W.C. deze nog niet als een goed geoliede machine liep. Nu echter voldoende ervaring is op gedaan, moet het mogelijk zijn L.W.C.'s in stand te houden, die een grote steun zullen blijven en gaan betekenen voor de land bouwers en met name voor die, welke kleinere bedrijven exploi teren. De beheerders dezer L.W.C.'s dienen echter te trachten zo goed mogelijk georiënteerd te geraken. Een samenwerking in regionaal verband is daartoe het geëigende middel. Door middel van cursussen en voorlichtings dagen kunnen deze beheerders meer bekwaamheden verkrijgen om hun taak goed te verrichten. In incidentele gevallen kan het wenselijk zijn om eens te komen praten bij de Centrale Bank. Vooral wanneer over financiële problemen gesproken moet wor den. Wanneer een L.W.C. fi- nanciëel gesaneerd moet wor den is de inschakeling van de Centrale Bank bij besprekingen hierover zeer wenselijk. In een volgend artikel zullen enige opmerkingen worden ge maakt over het gemeenschappe lijk gebruik van landbouwwerk tuigen in Duitsland. Het daar bestaande systeem is geheel an ders dan bij ons, doch het biedt voor de Nederlandse landbouw wel toepassingsmogelijkheden.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1955 | | pagina 21