2 20 met een kleine reparatie niet meer volstaan kan worden. Voor alle grote reparaties zal vanzelfsprekend de vakman worden ingeschakeld. Ook dan is er een behoorlijke controle noodzakelijk. Niet alleen op de uitvoering der werkzaamheden, doch ook op de rekening! Indien een der Bestuursleden zich met het beheer der werk tuigen belast heeft, drukt op hem een zware verantwoorde lijkheid. Hij dient de werktuigen te behandelen alsof deze zijn eigendom zijn. Ook hij zal er op bedacht moeten zijn de werktuigen zo rationeel moge- gelijk te benutten en de onkos ten zo laag mogelijk te houden. 4. Aanschaffing van ondoel matige machines. In de eerste roes van de me chanisatie door middel van L.W.C.'s werden nog wel eens verkeerde machines aangeschaft. Ook is het voorgekomen, dat oorspronkelijk doelmatige ma chines door economische ver oudering ondoelmatig werden. In dergelijke gevallen ver dient het aanbeveling om in overleg te treden met bevoegde personen (b.v. Landbouwvoor- lichtingsdienst), teneinde te be zien of het juist is dergelijke werktuigen te blijven exploite ren of deze af te stoten. Vaak zal blijken, dat afstoting, zij het met verlies, nog het meest aan bevelenswaardig is. 5. Onvoldoende administra tie. Bij de L.W.C.'s is het een ab solute noodzakelijkheid om een goede administratie te voeren. Hieruit moet in ieder geval blij ken, of de exploitatie van iedere machine lonend is en hoe hoog de tarieven moeten worden ge steld om rond te komen. De ad ministratie moet de basis zijn voor het beheer der L.W.C. Voor het voeren van deze ad ministratie zijn handleidingen beschikbaar gesteld en bij een goed gebruik hiervan zijn reeds vele L.W.C.'s gebaat. Zoals ook bij andere coöperaties brengt de verantwoordelijkheid van de be stuurders mede, dat zij door een deskundige de administratie af doende laten controleren. De controlediensten der boerenor- ganisaties resp. de landbouw- boekhoud-bureaux hebben erva ring op dit gebied en kunnen hiervoor het beste worden inge schakeld. Zij kunnen bij de in richting van de administratie te vens voorlichting geven. Zeer belangrijk voor de ad ministratie is de tijdschrijving, d.w.z. de schriftelijke vastleg ging hoe lang en voor wie ieder werktuig in bedrijf is geweest. Deze vastlegging moet zonder

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1955 | | pagina 20