loon. Het is voor hem van wei nig belang of het de Coöperatie goed of slecht gaat. Zeer gewenst zal het zijn om het arbeidsloon te koppelen aan het aantal door de arbeider ge werkte productieve uren. Voor deze productieve uren kan het arbeidsloon 50% hoger dan normaal worden gesteld. Hierdoor heeft de arbeider be lang bij een intensief gebruik der werktuigen en in het bij zonder bij een goede tijdschrij- ving. De uren benodigd voor on derhoud en reparatie moeten af zonderlijk verantwoord en nor maal gehonoreerd worden. Dat een goede tijdschrijving niet steeds geschiedt, blijkt wel bij de bestudering van de ac countantsverslagen. Onlangs nog kregen wij een verslag in handen, waaruit bleek, dat er 2 X zoveel dieselolie voor de trekker was aangekocht als bij het verantwoorde aantal uren verbruikt had kunnen worden. Ook was er 2 X zoveel binder- twine verwerkt als bij het in re kening gebrachte aantal produc tieve uren mogelijk zou zijn ge weest. Hier konden 2 conclusies worden getrokken en wel: 1. de arbeider was oneerlijk, of 2. er vond geen juiste tijd schrijving plaats. Gelukkig bleek de laatste mo- 9 gelijkheid de werkelijkheid te zijn. Deze Coöperatie had met ver lies gewerkt. Indien het juiste aantal productieve uren bere kend was, zou een behoorlijke winst zijn gemaakt. Laat dit een les zijn voor vele Coöperaties Evenzeer als het van belang is om scherp toe te zien op de loonpost is het noodzakelijk om zorg te besteden aan de alge mene onkostenpost. Onder deze overige kosten zijn de belangrijkste de uitgaven voor het onderhoud der werk tuigen. Een goed onderhoud van een werktuig vraagt regel matig tijd en kleine kosten. Een slecht onderhoud vraagt grote reparaties en veel tijdverlies. Vooral wanneer niet een daar toe aangewezen persoon met toezicht en onderhoud van de werktuigen is belast, ziet men vaak slecht onderhouden en spoedig versleten werktuigen. Men vergeet nog te veel, dat iedere kostenbesparing een gun stige invloed heeft op het ex ploitatiesaldo. Wanneer een arbeider in vas te dienst der Coöperatie is, moet deze alle nodige zorg aan de werktuigen besteden. Kleine re paraties dienen direct door deze te geschieden en mogen niet uit gesteld worden tot er eens wat meer tijd is. In de tussentijd kan het euvel zo verergerd zijn, dat

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1955 | | pagina 19