217 tuigd te zijn te doen te heb ben met een betrouwbaar man, waarvan niet verwacht moet worden, dat hij in fi nanciële moeilijkheden is ge raakt of zal geraken. Boven dien dient men te onderzoe ken of de aanvrager volledig en onvoorwaardelijk tot ei gendomsoverdracht bevoegd is. Men moet zich dus zeker heid verschaffen, dat de over te dragen goederen volledig betaald zijn dan wel de koop prijs uit de te verstrekken gelden volledig wordt vol daan. Wij verhelen niet, dat dit onderzoek tijd en moeite zal vergen, doch uit hetgeen hiervoor onder „Bevoegd heid tot overdracht" is ge zegd, zal naar wij aannemen duidelijk zijn gebleken, dat een dergelijk onderzoek noodzakelijk is. 2. Men moet zich bij voortdu ring voor ogen houden, dat een verhuurder of verpach ter zijn voorrecht terzake van onbetaalde huur- of pachtpenningen ook op de door de huurder of pachter aan een ander tot zekerheid in eigendom overgedragen zaken kan uitoefenen. De fis cus trekt zich eveneens bij zijn verhaal voor diverse belastin gen van zekerheidseigendom niets aan. Op al deze punten moeten dus geen moeilijk heden dreigen. Men zie meergenoemd artikel in de Maandelijkse Mededelingen van April 1953 no. 396 pa gina 9002. Ook leze men van dit artikel nog eens pagina 8998, tweede alinea, alwaar is weergegeven, op welk een betrekkelijk eenvoudige wij ze een slecht willende debi teur aan zijn schuldeiser de zekerheidseigendom kan ont nemen. De risico, verbonden aan de wettelijke aansprakelijkheid, kan voor de Boerenleenban ken groot zijn, zolang ten aanzien daarvan geen af doende voorziening is getrof fen. Men speelt dus slechts volkomen veilig, wanneer men, alvorens landbouwtrek kers in zekerheidseigendom te aanvaarden, onze nadere instructies op dit punt af wacht. Mocht echter het wachten op deze nadere in structies in een bepaald ge val van voorschot- of cre- dietverlening op ernstige be zwaren stuiten, dan wege men zelve een en ander tegen elkaar af en late het geen het zwaarste weegt, het zwaarste tellen.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1955 | | pagina 17