contant, dus niet op afbetaling heeft verkocht, gedurende korte tijd ook nog een recht van re clame d.i. het recht om de koop en de daarop gevolgde levering op grond van niet-betaling van de koopprijs ongedaan te maken. De uitoefening van dit recht maakt de verkoper weer tot eigenaar van het door hem aan de koper geleverde goed. Tege lijkertijd vervalt het koopcon tract met terugwerkende kracht. Kan dit recht van reclame ook tegen een zekerheidseigenaar, die dus de koper in diens eigen dom is opgevolgd, worden uit geoefend? Ons inziens niet, in dien de zekerheidseigenaar te goeder trouw was en dus niet wist en redelijkerwijze ook niet kon weten, dat de kooppennin gen nog niet waren voldaan. Het voorrecht van de ver huurder en verpachter Aan een verhuurder van on roerend goed komt voor de on betaald gebleven huurpenningen een voorrecht toe en wel bij een woonhuis op al de zich daarin bevindende meubelen, die de be woner dienen tot het gebruik, dat hij van het huis maakt; bij een winkel op de etalagekasten, toonbanken enz.; bij een voor een bepaald bedrijf verhuurd perceel op het bedrijfsmateriaal. Een verpachter is bevoorrecht voor de onbetaald gebleven pachtpenningen op de vruchten, de stoffering van de hoeve en op de dode en levende inven taris. Een en ander onverschillig of genoemde voorwerpen al dan niet aan de huurder of pachter in eigendom toebehoren. De ver huurder of verpachter kan deze zaken dus in beslagnemen, ook wanneer zij aan een ander in eigendom zijn overgedragen. Of hij al dan niet van deze over dracht kennis droeg is van ge nerlei betekenis. De risico van de overge dragen goederen De risico van de overgedra gen goederen wordt door de ze kerheidseigenaar gedragen. Deze risico zal door middel van ver zekeringen zoveel mogelijk moe ten worden weggenomen. In het bij onze Boerenleenbanken ge bruikelijke formulier 38 wordt onder 4. bepaald, dat degene, die de goederen aan de Bank tot zekerheid heeft overgedragen, deze goederen ten name van de Bank te haren genoege moet verzekeren en verzekerd houden zulks te zijnen kosten. Ons is gebleken, dat deze be paling om verzekeringstechni sche redenen op bezwaren stuit. Dezerzijds wordt dan ook over wogen om bij de herziening van formulier 38, welke herziening op korte termijn zal plaats vin den, een andere meer op de practijk ingestelde en beter slui tende regeling te treffen.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1955 | | pagina 15