flecfltm t£p> ENIGE KWESTIES INZAKE ZEKERHEIDSEIGENDOM VAN KOEKENDE GOEDEREN In de Maandelijkse Medede lingen van April 1953 no. 396 is in het artikel „Zekerheidseigen dom en bezitloos pandrecht" de zekerheidseigendom belicht, in het bijzonder op de pagina's 8995 tot en met 9000. Deze be lichting heeft zich beperkt tot de hoofdzaken, tot datgene, wat naar onze mening strikt noodza kelijk bekeken moest worden om enig inzicht te verschaffen in de figuur van de zekerheids eigendom. Wij wisten dus geen aanspraak te mogen maken op volledigheid. En dat evenge noemd artikel niet volledig was is de laatste tijd wel gebleken uit aan ons door diverse kassiers gestelde vragen. Dank zij deze vragen weten wij thans wat aan onze behandeling van de zeker heidseigendom nog ontbreekt. Hierbij komt dat onlangs te on zer kennis is gekomen, dat in tegenstelling met hetgeen in het verleden het geval was, tegen woordig voor landbouwtrekkers geen kentekenbewijzen meer zijn vereist. Hierdoor is de risico van zekerheidseigenaren voor landbouwtrekkers verzwaard in verband met de wettelijke aan sprakelijkheid voor schade door botsing, aan- of overrijding met een landbouwtrekker op de weg toegebracht aan niet door de trekker vervoerde personen of goederen. Achtereenvolgens zullen in dit artikel behandeld worden de be voegdheid tot overdracht in ze kerheidseigendom, de rechten van de verhuurders en verpach ters ten aanzien van bepaalde in zekerheidseigendom overgedra gen zaken, de risico van de in zekerheidseigendom overgedra gen zaken en de wettelijke aan sprakelijkheid voor schade door deze zaken toegebracht, terwijl dit artikel beëindigd zal worden met een uit het in dit artikel be handelde getrokken conclusie. Bevoegdheid tot overdracht Zaken zijn te onderscheiden in zaken op naam en zaken niet op naam. Zaken op naam zijn die, waarop als het ware het

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1955 | | pagina 12