korte perioden van betrekkelijke schaarste, met name in de herfst, was het aanbod van geldmarkt middelen over het gehele jaar 1954 zeer overvloedig, zoals ook onze lezers van maand tot maand in deze Mededelingen hebben kunnen lezen. In de aanvang van 1955 bleef deze geldruimte aanhouden, eveneens met zeer korte perio den van relatieve krapte. Op 18 April kwam echter een keer punt: zoals wij in ons vorig nummer mededeelden begon het Rijk op die dag met de afgifte van nieuw schatkistpapier. Te zamen met de omstandigheid, dat zeer weinig nieuw geld aan de markt toevloeide, leidde dit tot een scherpe daling van het geldaanbod. Na enige dagen werd de officiële callrente ver hoogd van 34% tot /4%, later tot i°/o; ook tegen deze rente is thans echter geen callgeld te krijgen. Uit verschillende om standigheden leidt men af, dat deze toestand wel enige tijd zou kunnen aanhouden. Het peil van de aandelenkoer sen is in de loop van de laatste weken niet veel veranderd; men kan zelfs van een kleine inzin king spreken, waaraan enige te genvallers bij de dividenddecla raties niet geheel vreemd zijn. De koersen op de obligatie- markt veranderden nauwelijks, minder zelfs dan men in ver band met de situatie op de geld markt zou mogen verwachten. De 3^4°/o-lening België 1955, over welker uitgifte wij vorige maand schreven, noteert thans 103^. Overigens menen wij te kunnen volstaan met ons maan delijks overzicht van de koersen en rendementen van enige grote obligatieleningen: I3"5~5S ioo15/in (3-.430/») ioi7i(i (3,17%) 1037., (3.53°/») 103V16 (3.540/») I021S/1(i (3,26%) 99'/, (3,040/o) IOl 1'/]Q (2,82%) ioi'/i. (2,830/0) '5-4~ 55 3334% Nederland 1947 ioo:V4 (3,44°/») 334% Nederland 1955 ioi7/s (3,15%) 3%% België 1954 104 (3,50%) 3^4% Nederland 1953 io33/1i; (3,54%) 3 34% Nederland 1953 102"/,,; (3,29%) 3% Grootboek 1946 iooV,,, (3,01%) 3% Nederland 196264 101'"/,. (2,79%) 3% Investeringscert. 10111 n(2,80%)

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1955 | | pagina 11