-m Kofiitaotmacit In het jaarverslag van De Ne- derlandsche Bank N.V. over 1954 zijn evenals voorgaande jaren uitvoerige beschouwingen opgenomen over de verschillen de aspecten van Nederlands eco nomisch bestel. Achtereenvol gens komen in dit jaarverslag aan de orde de hoofdfactoren, die voor ons economisch leven van beslissende betekenis waren en de voornaamste uitingen van het peil van Nederlands wel vaart. Onder meer wordt zo in het verslag een schets gegeven van het verloop der geldmarkt gedu rende 1954 en van de factoren, die bepalend waren voor de ver houding van vraag en aanbod van geldmarktmiddelen in de loop van het jaar. Als voornaamste bronnen van het geldaanbod noemt het ver slag: 1. de liquiditeiten, die vrijko men uit het betalingsverkeer met het buitenland, doordat de overschotten aan deviezen zich regelmatig ophopen bij De Nederlandsche Bank, waartegenover guldens aan de binnenlandse geldhoc- veelheid worden toegevoerd; 2. de netto-toevoer van kasli- quiditeiten door het Rijk aan de overige huishoudin gen, anders dan door geld markttransacties zelve; 3. de ontwikkeling van de bankbiljcttencirculatie; 4. de aflossing van schatkistpa pier aan de geldmarkt. Daarnaast vermeldt het ver slag als voornaamste factoren, die bepalend waren voor de bin ding c.q. aanwending van de al dus ontstane bankliquiditeiten: 1de plaatsing van schatkistpa pier door het Rijk ter voor ziening in de behoeften van de schatkist aan geldmarkt- middelen; 2. de openmarkt-politiek in schatkistpapier van De Ne derlandsche Bank; 3. de kasreserve-politiek van De Nederlandsche Bank, voortvloeiend uit haar over eenkomst met het bankwe zen van 19 Februari 1954, welke regeling bijvoorbeeld aan het einde van 1954 de binding betekende van onge- veer 500 millioen aan bankliquiditeiten. Met uitzondering van enige

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1955 | | pagina 10