xMcumdeüjise ifoW {v0mm COÖPERATIEVE CENTRALE BOERENLEENBANK EINDHOVEN ME. No. 419 MEI 1955 C C vB Het eerste artikel in dit Mei nummer der Mededelingen geeft een terugblik op de voorjaars cursus, welke inmiddels weder tot het verleden behoort. Het Landbouw-Economisch Nieuws richt ditmaal zijn blik op „Benelux en Landbouw" een onderwerp, dat uiteraard zeer veel belangstelling heeft. „Geld en kapitaalmarkt" geeft een kort overzicht van het verloop op de geldmarkt en haalt hierbij aan wat in het verslag van De Ne- derlandsche Bank ten aanzien van dit verloop in 1954 werd naar voren gebracht. De rubriek Recht en Wet be handelt enkele kwesties in ver band met de zekerheidsover dracht van eigendom. Onder de rubriek Boerenleen bankpraktijk komt een vervolg artikel voor betreffende de land bouwwerktuigencoöperaties. Het aanbieden van een spaar boekje met een gratis eerste in lage bij geboorten is een goed propogandamiddel, dat meer en meer ingang vindt. In de ru briek „Propaganda" wordt hier op nog eens de aandacht geves tigd. Twee Boerenleenbanken vier den haar gouden jubileum n.1. de banken te Neerbosch en Hees

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1955 | | pagina 1