Jipmnddifoe COÖPERATIEVE CENTRALE BOERENLEENBANK EINDHOVEN No. 417 MAART 1955 liet korte inleidende artikel „Een verzuim" heeft betrekking op de opening van het kantoor van de inspectiedienst te Haar lem, in het verslag waarvan een verzuim werd begaan. De be schrijving van de gang van za ken bij de Centrale Bank in 1954 spreekt voor zichzelf. De behan deling wordt voortgezet van het L.E.I.-rapport inzake de finan ciële positie van landbouwbe drijven in Nederland. Onze conclusies vallen enigszins an ders uit dan die van het rapport. bouwbeleid, zoals dit door Mi nister Mansholt in zijn memorie van antwoord aan de Eerste Ka mer werd uiteengezet. In de varkens-sector dreigen moeilijk heden; het statistisch overzicht van het L.E.I. betreffende de bedrijfsuitkomsten 1953/1954 wordt besproken. Zoals gebruikelijk worden Je verschillende factoren bespro ken, die de ontwikkeling op de geld- en kapitaalmarkt beïnvloe den. Het Landbouw-Economisch Nieuws gaat in op het land- De Rechtskundige Afdeling brengt een interessant artikel

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1955 | | pagina 1