\MaxmckGfoe COÖPERATIEVE CENTRALE BOERENLEENBANK EINDHOVEN No. 416 FEBRUARI 19 55 OC"B De opening van het kantoor Haarlem van de Inspectiedienst vraagt allereerst de aandacht. De Voorzitter van het Bestuur schetste de betekenis daarvan. Het verslag is met foto's ver lucht. Het slot van de inleiding van de directie op de najaars cursus 1954 brengt een voort zetting van de bespreking over de crediet- en voorschotverle ningsmogelijkheden door de boe renleenbanken. In het bijzonder wordt aandacht geschonken aan de mogelijkheden van een boe- renleenbankcrediet in plaats van het kopen op afbetaling en aan beleggingsuitzettingen buiten de landbouw. Een aanvang wordt gemaakt met een bespreking van het L.E.I.-rapport inzake de fi nanciële situatie van landbouw bedrijven in Nederland. Met een terugblik op het jaar 1954 en de resultaten daarvan voor land- en tuinbouw geeft het Landbouw - Economisch Nieuws tevens een prognose van de verwachtingen, die voor 1955 mogen worden gekoesterd. De ontwikkeling van de geld en kapitaalmarkt in de afgelopen maand, wordt zoals gebruikelijk op de voet gevolgd. De koersen voor aandelen en obligaties blij ven hoog; zal het zo blijven? Het erfpachtsrecht als hypo thecair onderpand derhalve als basis voor voorschotverlening is

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1955 | | pagina 1