\Alaandeüj&se COÖPERATIEVE CENTRALE BOERENLEENBANK EINDHOVEN VMHO WD No. 415 JANUARI 1955 C-C-B- Met een „Zalig Nieuwjaar" zet de nieuwe jaargang van onze Maandelijkse Mededelingen in. Van het Inspectiefront wordt vervolgens nieuws gemeld. De verrassing van de rente-circulai re wordt besproken. Tenslotte wordt vervolgd de bespreking van de najaarscursus 1955, voor zoveel betreft het gedeelte, dat door de Directie werd behan deld. „Deining rondom de melk prijs" is het actuele onderwerp van het Landbouw-Economisch Nieuws, dat ook nog ingaat op enkele buitenlandse aangelegen heden. De Geld- en Kapitaalmarkt stond in het teken van een ze kere krapheid rondom de jaar wisseling, die evenwel spoedig weer ruimer werd. Het verloop van de inschrijving op de nieu we staatslening alsmede van de emissie Philips wordt besproken. „Wat heeft de kassier te doen wanneer een cliënt van de boe renleenbank wordt failliet ver klaard?" is een onderwerp, dat naar wij hopen, niet dikwijls toepassing zal vinden bij onze boerenleenbanken. Inmiddels en dat biedt een beter perspec tief komt de uitbetaling van pensioenen van de Boeren- en Tuinders Levensverzekering N.V. meer en meer voor bij onze boerenleenbanken. Daar-

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1955 | | pagina 1