8267 fen hetzij van de Haagse Ministeries ot van De Nederlandsche Bank of waar dan ook, zo dikwijls het erom gaat, dat Utrecht en Eindhoven gezamenlijk optrekken om verenigd het grootst mogelijk succes voor het coöperatieve landbouwcrediet te behalen. De grote gelijkenis in beheer en administratie, die ondanks verschillen, die Utrechtse en Eindhovense boeren leenbanken kenmerken, altijd nog is blijven bestaan, heeft tot gevolg, dat wij ook steeds groot nut ervan hebben met een collega aan de conferentietafel te zitten, die zo in de finesses van het raderwerk en van de vele differentiaties, die van streek tof streek bij de boerenleenbanken voorkomen, op de hoogte is, als bij Collega Visser het geval is. Wij kunnen ons voorstellen, dat zijn levenspad niet ge makkelijk is geweest. Maar hoe zien wij in zijn voorbeeld van zorgend ijveren voor de boerenleenbankorganisatie, dat toewijding en nog eens toewijding de grootste moeilijkhe den doet overwinnen en het respect afdwingt, dat als van zelf de ondergeschikten de leiding doet volgen. Op zijn feestdag wensen wij collega Visser toe Gods rijk ste zegen voor de jaren, die hij nog aan de Centrale Raif- feisenbank zal doorbrengen alsmede voor zijn otium cum dignitafe daarna. Moge een goede gezondheid evenzeer zijn deel zijn als hef goede humeur, waarmede hij ons sa menzijn steeds veraangenaamd heeft. Ad muitos annos. RENTEBELEID EN WAT DAARBIJ BEHOORT. Onder datum van 1 September hebben wij ons genood zaakt gezien onze boerenleenbanken andermaal van nieuwe richtlijnen te voorzien met betrekking tot de rentetarieven voor te verlenen crediefen en voorschotten. Het kwam op een nieuwe renteverhoging neer, althans voor nieuwe cre diefen en voorschotten, in verband met de ontwikkeling van de rente op de kapitaalmarkt, waar de staatsfondsen opnieuw een flinke veer lieten, waardoor de rentestand ineens op een hoger niveau terechtkwam. Opmerkelijk daarbij was ook, dat thans eveneens de hypotheekrente, die zich tof dan toe be neden de rente voor overheidsleningen bleef bewegen, in eens daarboven uitkwam. Door de hypotheekbanken wordt thans algemeen als rente voor nieuw te verstrekken hypo-

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1951 | | pagina 5