8266 dienstige tradities van de boerenstand tot nieuwe wasdom konden worden gebracht. Mogen de verdiensten, die hij zich daarmede voor de Eeuwigheid heeft vergaard, zijn ziel reeds hebben doen op gaan tot voor Gods troon, voor Wiens eer en glorie hij zich heeft ingezet met de volle overgave van zijn krachtige per soonlijkheid. Met dankbaarheid gedenken wij oud-deken Souren, die in zijn kapelaanstijd zijn beste krachten gaf voor de oprich ting en de ontwikkeling van de op de gedachte der Christe lijke naastenliefde gebaseerde boerenleenbanken. Hij ruste in vrede! DIRECTEUR TH. VISSER VAN DE CENTRALE RAIFFEISEN-BANK. Aangenaam werden wij verrast met een uitnodiging van de Centrale Raiffeisenbank te Utrecht tot bijwoning van een receptie ter gelegenheid van het heugelijk feit, dat Directeur Th. Visser van de Centrale Raiffeisen-Bank 40 jaar aan onze zusterinstelling verbonden zou zijn. Gaarne hebben wij van de geboden gelegenheid tot gelukwensen gebruik gemaakt en ook op deze plaats willen wij onze Collega van de Utrechtse Raiffeisen-Bank onze hulde niet onthouden. Opgegroeid met het coöperatieve landbouwcrediet in Ne derland, dat in de eerste wereldoorlog, derhalve drie jaar nadat Directeur Visser aan de Centrale Raiffeisen-Bank was aangetreden en waarschijnlijk nog geenszins eraan dacht ooit directeur van dezelfde instelling te zullen worden, een sterke stimulans ontving voor een verdere krachtige ontwik keling, is Directeur Visser een Raiffeisen- en boeren'een- bankman geworden als geen ander. Met zijn boerenleenban ken is hij meegegroeid en met zijn boerenleenbanken is hij groot geworden. Hij kent de fijne weefsels, zowel van het bestuur als van het beheer en van de administratie van zijn boerenleenbankorganisatie tot in de kleinste onderdelen. Een enthousiast verdediger van de boerenleenbankbelangen en daarmede van de belangen van land- en tuinbouw, is het steeds een genoegen met hem aan de conferentiefafel te zit-

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1951 | | pagina 4