8297 ring, bestuurslid van de Fok- en Controlevereniging, van de C.A.V. en van de Zuivelfabriek. Hij was Armenmeester en lange jaren lid van de Gemeenteraad. Groot waren zijn verdiensten voor de gemeenschap. Wij hopen en vertrouwen dat God hem hiervoor reeds zijn loon zal ge schonken hebben in de hemel. J. M. BREIJAERT. f Op 16 Augustus overleed te Eede op 77-jarige leeftijd de oud-direc teur der boerenleenbank Aardenburg, de heer J. M. Breijaert. Na enkele jaren lid van het Bestuur te zijn geweest, werd de heer Breijaert direc teur als opvolger van de heer E. C. Martens, die zich als landbouwer in Frankrijk ging vestigen. In beide functies heeft de heer Breijaert zeer verdienstelijk werk voor de bank verricht. Zijn buitengewone welspre kendheid gepaard aan een zeer scherpzinnig verstand, wist aan elke vergadering kleur en fleur te geven; voor velen was hij in moeilijke gevallen een vraagbaak. De heer Breijaert bekleedde in het maatschappelijk leven nog tal van andere functies. De kantonrechter, de heer van Neerwijk uit Terneuzen, schetste in gevoelvolle en zeer waarderende woorden de grote ver diensten van de overledene, eerst als lid van de Pachtkamer, later als schatter van de Grondkamer. Een grote schare van belangstellenden begeleidde de afgestorvene naar zijn laatste rustplaats. God schenke hem het eeuwige licht voor het vele goede, dat hij heeft gedaan.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1951 | | pagina 35