8296 MEMORIEBOEK. G. v. WIJK. t Op 24 Maart 1951 is overleden de heer Gabriel van Wijk, die vanal de oprichting in 1903 tot 19 Juni 1949 zitting heeft gehad in het bestuur van de boerenleenbank te Schipluiden en al d e tijd de functie van onder-directeur heeft vervuld. De overledene vatte zijn bestuurstaak serieus op. Zelden sloeg hij een vergadering over. In 1949 achtte hij de tijd gekomen om plaats te maken voor een jongere kracht. Tof zijn overlijden was de heer van Wijk ook secretaris van het R.K. Kerkbestuur en het R.K. Schoolbestuur. Ook deze functies heeft hij steeds met liefde en toewijding vervuld. Zijn nagedachtenis zal bij ons steeds in hoge ere blijven. J. ENSING. t Op 24 Juni 1951 overleed te Steggerda de heer Joh. Ensing. Vanaf de oprichting in 1912 was hij lid van het Bestuur en later directeur der boerenleenbank. Hoe verheugde hij zich hef gouden feest der Centrale Bank te mogen meemaken en vol goede moed ging hij naar Eindhoven. Aldaar overviel hem een ongesteldheid, welke het begin was van een langdurige en pijnlijke ziekte. Zolang enigszins mogelijk bezocht hij de vergaderingen, doch de al gemene vergadering in 1951 bleek de laatste te zijn en wij mochten hem niet meer in ons midden zien. Met hem is heengegaan een directeur, die al deze jaren zich ten volle heeft gegeven aan de belangen der bank en daardoor aan de be langen van de gemeenschap. Hoe gaarne mocht hij spreken over de jaren der oprichting en de gestadige ontwikkeling van het boerenleenbankwezen als steun van de landbouwende bevolking van Steggerda. Veel valt hem te danken. Wij vertrouwen dat de beloning hem voor de eeuwigheid in de hemel zal zijn geschonken. G. TIEMISSEN. t Op 4 Juli overleed in het ziekenhuis te 's Hertogenbosch, voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden de heer G. Tiemissen, bestuurs lid van de boerenleenbank te Lithoyen. Vanaf 1937 bestuurslid, heeft hij maar hoogst zelden de bestuursver gaderingen verzuimd. Hij was een man met gezond oordeel, die steeds met grote toewijding de belangen van de boerenleenbank en haar leden heeft behartigd. Daarnaast bekleedde hij tal van andere functies o.a. voorzifter van de Onderlinge Paardenverzekering en van de Veeverzeke-

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1951 | | pagina 34